Nyhet

Ny doktorgrad ved STAMI om sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer

Lungesykdom og eksponering i arbeidsmiljøet er en velkjent og utbredt problemstilling. En gruppe kjemikalier som enkelte arbeidstakere utsettes for er kreftfremkallende tjærestoffer. 15. september disputerer Heidi Uppstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om kjønnsforskjeller knyttet til sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer.

Tjærestoffer finnes i betydelige doser i visse arbeidsmiljø, luftforurensing og sigarettrøyk. Når vi puster inn tjærestoffene vil de avsettes i lungene våre, og der vil de kunne skade cellene de kommer i kontakt med ved å lage skade på DNA. Slike skader kan igangsette en potensiell kreftutvikling.

Kvinner og menn kan reagere ulikt på samme eksponering

Årsaken til at forskerne har undersøkt hvorvidt det finnes en innebygget forskjell mellom lungeceller fra kvinner og menn, bygger på tidligere forskningsresultater som viser at kvinner kan ha en høyere risiko for å utvikle lungekreft enn menn. Ofte ser man at kvinner har røykt færre antall sigaretter og er yngre ved diagnosetidspunkt enn menn. Kjønnsforskjellen i DNA-skade er et viktig og til dels overraskende funn. Tidligere undersøkelser ved STAMI har vist at det på tilsvarende måte foreligger mer DNA-skade i lungevev fra kvinnelige lungekreftpasienter sett i forhold til mannlige. Funnene i dette doktorgradsstudium støtter oppunder disse resultatene, men forteller samtidig at kjønnsforskjellen kan være en innebygd egenskap i lungecellene.

Tradisjonelt har studier av helseeffekter av kjemisk eksponering omfattet menn. Resultatene fra dette doktorgradsarbeid bekrefter at det er viktig å ha fokus på om kvinner og menn kan reagere ulikt på slike eksponeringer – også når det gjelder arbeidsmiljøet. Denne konklusjon kan dras enda videre til studier som omfatter celleforsøk. Det viser seg nemlig at celler dyrket i laboratoriet kan ha bibeholdt noen av de innebygde kjønnsforskjeller og dette er viktig å ta i betraktning når en skal dra konklusjoner fra slike studier.

 


Prøveforelesning:

Tid: Torsdag 15. sep. 2016 kl. 10:15
Sted: Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Oppgitt emne: Aryl hydrocarbon receptor (AhR) in toxicology: classical and new roles

Disputas:

Cand.scient. Heidi Uppstad ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: CYP1A1 and CYP1B1 in human lung: PAH-bioactivation activity, sex differences and steroid receptor mediated regulation

Tid: Torsdag 15. sep. 2016 kl. 13:15
Sted: Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Veiledere:

Steen Mollerup og Johannes Gjerstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Omtale hos Universitetet i Oslo

 • Cand.scient. Heidi Uppstad ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: CYP1A1 and CYP1B1 in human lung: PAH-bioactivation activity, sex differences and steroid receptor mediated regulation

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

 • Ny doktorgrad: Støveksponering blant arbeidere i europeisk sementindustri

  Sammenheng mellom støv i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer blant arbeidere i sementindustrien i Europa er undersøkt. Studien kan bidra til å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier for støveksponering.

 • Ny doktorgrad: Helseeffekter av dieseleksos i arbeidsmiljøet

  Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. En ny doktoravhandling ved STAMI støtter opp om dette. Blant annet kommer det frem at dieseleksos kan omdanne normale lungeceller til kreftlignende celler.

 • Hva er arbeidstakere som puster inn mye dieseleksos utsatte for?

  Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Høy eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. STAMI har undersøkt helserisikoer ved å puste inn dieseleksos.

 • Oljebransjen inne i EXPO

  STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksemder å registrere målingar av arbeidslufta i det nasjonale registeret for eksponeringsmålingar, EXPO. Resultatet vart EXPO Addon, ei online-løysning spesielt tilpassa petroleumsnæringa. Equinor har allereie teke i bruk verktøyet.

 • Nano- og ultrafine partikler i luft

  Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for nano- og ultrafine partikler og mulige negative helseeffekter av disse blitt viet stor oppmerksomhet.

 • Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

  Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

Få nyhetsbrev
Lukk