Nyhet

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse

En ny doktorgradsavhandling fra STAMI belyser hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

Skiftarbeid er nødvendig i oljesektoren og helsevesenet. Imidlertid kan det å jobbe på kvelden og om natten være utfordrende for den enkelte arbeidstaker med hensyn til regulering av døgnrytmen, søvnmangel eller jobb-hjem balansen. Hvordan man har det på jobb kan også påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Formålet med denne avhandlingen var å belyse hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Deltakere ble rekruttert fra virksomheter i petroleumsindustrien og medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Det ble ikke funnet en sammenheng mellom skiftordning og psykiske helseplager. Blant onshorearbeidere var jobbkrav og rollekonflikt assosiert med økning i psykiske helseplager, mens jobbkontroll og støtte var assosiert med nedgang i psykiske helseplager. Rolleklarhet og rettferdig/bemyndigende ledelse var ikke assosiert med psykiske helseplager. Blant offshorearbeidere var alle seks jobbfaktorene assosiert med psykiske helseplager. I studie 3 var ni av 11 jobbfaktorer assosiert med psykiske helseplager. Psykiske helseplager var assosiert med 11 av 12 jobbfaktorer ett år senere. Blant sykepleiere var jobbkrav forbundet med økt risiko for depresjon. Psykiske helseplager var også assosiert med lavere grad av rolleklarhet, rettferdig ledelse og sosial støtte, samt økt risiko for rollekonflikt.

Hovedkonklusjonen er at skiftordningen i seg selv ikke ser ut til å påvirke mental helse. Det pekes på metodologiske svakheter som kan forklare funnene. Arbeidsforhold ser ut til å påvirke psykisk helse. Psykiske helse ser også ut til å påvirke hvordan man opplever arbeidsforhold. (Omtale hentet fra UiB)


 

Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

Prøveforelesning:

Tid: Fredag 10. februar 2017 kl. 09.15
Sted: Bjørn Christiansens hus, Christiesgt. 12, aud. 129, 1 etg. Universitetet i Bergen

Oppgitt emne: “Mental stress, sick leave and rehabilitation”

Disputas:

Tid: Fredag 10. februar 2017 kl. 10.30
Sted: Bjørn Christiansens hus, Christiesgt. 12, aud. 129, 1 etg. Universitetet i Bergen

Hovedveileder, Stein Knardahl, STAMI

Omtale hos UiB

 • Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden ved det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Andre artikler knyttet til Arbeidstid og Organisatoriske forhold

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet

  Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere studier sett på ulike sider av ledelse, og ansattes oppfattelse av lederes atferd.

 • Skiftarbeid blant sykepleiere - psykiske symptomer og jobbtilfredshet

  I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere som besvarte ulike spørreskjemaer om arbeidstid og data om lønnsforhold, familiesituasjon og liknende. I underkant av 40 prosent av de som deltok i studien var menn.

 • Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

  Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirkning på eget arbeid menes kontroll over egen arbeidssituasjon, å kunne påvirke hvordan man gjør arbeidet, og ens egen arbeidstid.

Få nyhetsbrev
Lukk