Hjem Nyheter Ny doktorgrad: Psykososiale arbeidsfaktor[...]

Ny doktorgrad: Psykososiale arbeidsfaktorers påvirkning på mental helse

Hvordan kan man utvide spekteret av spesifikke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer som undersøkes som mulige prediktorer for arbeidstakeres mentale helse? Fredag 7. oktober disputerer Live Bakke Finne ved STAMI om dette temaet, med fokus på “mental distress” (symptomer på angst og depresjon).

Designet i studien var prospektivt, “full-panel” (f.eks. alle variabler måles ved hvert måletidspunkt) med to år mellom måletidspunktene. Data ble samlet inn gjennom spørreskjema. Virksomhetene representerte et bredt spekter av yrkesgrupper og typer arbeid. Artikkel I inkluderte 20 virksomheter med 1971 respondenter i det prospektive utvalget. Artikkel II inkluderte 48 virksomheter med 3644 respondenter i det prospektive utvalget. Artikkel III inkluderte 63 virksomheter med et prospektivt utvalg på 4158. Ulike statistiske design ble benyttet i alle de tre artiklene fordi det “optimale” måleintervallet mellom eksponering og utfall er ukjent, og for å undersøke hvilke faktorer som var de mest konsistente prediktorene på tvers av analyser.

I artikkel I ble det funnet både en “normal” (f.eks. arbeidsforhold som prediktor for helse) og én “reversert” (f.eks. helse som prediktor for arbeidsforhold) sammenheng mellom mobbing på arbeidsplassen og “mental distress”.

I artikkel II hadde 14 av 19 arbeidsfaktorer en prospektiv sammenheng med insidensen av “mental distress caseness”, men kun rollekonflikt, støtte fra nærmeste leder, rettferdig ledelse, og positive utfordringer var konsistente prediktorer. Prevalensen av “caser” var 11.9 % (n = 432) ved første måletidspunkt.

Artikkel III demonstrerte at åtte av 10 arbeidsfaktorer; kontroll over avgjørelser, rollekonflikt, positive utfordringer, støtte fra nærmeste leder, rettferdig ledelse, tilhørighet til organisasjonen, vektlegging av menneskelige ressurser, og sosialt klima var konsistent relatert til “mental distress” og positiv affekt. Rykter om endring var konsistent prediktor av kun “mental distress”. Effekten av eksponering var mest omfattende og konsistent på individnivået, men sammenhenger på avdelingsnivået ble også vist.

Hovedkonklusjonen var at et omfattende sett av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer predikerte mental helse. Rollekonflikt, støtte fra nærmeste leder, rettferdig ledelse, og positive utfordringer så ut til å være spesielt viktige da de var konsistente prediktorer av “mental distress caseness”. Mange av arbeidsfaktorene som var assosiert med mental helse var forskjellige fra de som tradisjonelt har blitt studert. Kunnskapen bør være meget nyttig for virksomheter når praktiske tiltak rettet mot arbeidstakeres helse utvikles. (omtale hentet fra NTNU)Prøveforelesning:

Tid: Fredag 7. oktober 2016 kl. 10:15
Sted: Auditorium D6, Dragvoll Campus, NTNU Trondheim

Oppgitt emne: “Methodological issues pertaining to measurement of psychosocial work environment exposures in occupational studies addressing mental health”

Disputas:

Live Bakke Finne ved Institutt for psykologi, NTNU, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): “Influence of psychological and social work factors on mental health”

Tid: Fredag 7. oktober 2016 kl. 12:15
Sted: Auditorium D6, Dragvoll Campus, NTNU Trondheim

Omtale hos NTNU

  • Live Bakke Finne will defend her PhD degree at the Norwegian University of Science and Technology, Department of Psychology.

Få nyhetsbrev
Lukk