Nyhet

Ny doktorgrad: FOXA-gener og lungekreft

Stipendiat Audun Trygge Haugen Bersaas vil den 2. juni forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo. Hans hovedarbeid er utført ved instituttet.

Kvinner og menn kan ha ulik følsomhet for toksiske effekter av kjemisk eksponering, og STAMI har i en årrekke studert om det er kjønnsforskjeller i følsomhet for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). PAH finnes i ulike arbeidsmiljø, og sigarettrøyk har også et høyt innhold av disse stoffene. På STAMI har vi bl.a. studert om kvinner og menn har ulik risiko for lungekreft som følge av eksponering for slike kjemiske karsinogener.

Steroidreseptorer medierer effekter av kjønnshormoner, som for eksempel østrogen, og kan være involvert i utvikling av lungekreft. I dette grunnforskningsprosjekt har stipendiat Audun Bersaas studert bakomliggende mekanismer for kjønnsforskjeller i følsomhet for PAH og risiko for lungekreft. Han har bl.a. studert rollen til hjelpeproteinene FOXA1 og FOXA2, som er viktige for hvordan steroidreseptorer fungerer i cellen, i utvikling av lungekreft.

Om doktorgradsprosjektet

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i verden og skyldes i hovedsak sigarettrøyking. I denne doktorgraden vises det at sigarettrøyk kan endre aktiviteten til to gener som kan knyttes til prosesser involvert i spredning. Disse genforandringene kan potensielt være utgangspunkt for bedre diagnose og behandling av lungekreft. Ved å utsette lungeceller for sigarettrøyk i laboratoriet kan vi simulere prosesser i lungekreft-utvikling, og omdanne normale lungeceller til celler med kreftlignende egenskaper. Vi fant at aktiviteten til to viktige gener i kreftutvikling, FOXA1 og FOXA2, endres når lungeceller utsettes for sigarettrøyk og går fra å være normale til å være kreftlignende.

Celler som ble utsatt for sigarettrøyk i laboratoriet forandret seg også ved at de fikk økt evne til å invadere en biologisk gele, en egenskap som assosieres med spredning. Da vi sammenlignet prøver av kreftsvulster med friskt lungevev fra lungekreftpasienter fant vi at de samme to genene hadde endret aktivitet i svulstene.

Noen pasienter hadde fått flere kopier av FOXA1 genet, noe som fører til økt genaktivitet. Epigenetikk er mekanismer som regulerer hvilke gener som skal være skrudd på og hvilke som skal være avslått i en celle. Det andre genet vi studerte, FOXA2, var mindre aktivt grunnet epigenetiske forandringer.

Genene FOXA1 og FOXA2, som får endret aktivitet av sigarettrøyk, er involvert i mekanismer som gjør kreftceller i stand til å metastasere. Det er viktig å forstå mekanismene som endrer en celle fra å være normal til å bli en kreftcelle for at vi skal kunne finne nye og bedre behandlingsmetoder. Forskningen fra denne avhandlingen legger et grunnlag for videre studier av de to genene FOXA1 og FOXA2 og deres rolle i kjemisk indusert lungekreft.


Prøveforelesning:

Tid: Fredag 2. juni 2017 kl. 10.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

oppgitt emne: «The interplay between epigenetics and transcriptional regulation in gene expression»

Disputas:

M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo».

Tid: Fredag 2. juni 2017 kl. 13.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

Omtale hos Universitetet i Oslo

 • M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo".

Andre artikler knyttet til Genetiske faktorer og Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

 • Oljebransjen inne i EXPO

  STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksemder å registrere målingar av arbeidslufta i det nasjonale registeret for eksponeringsmålingar, EXPO. Resultatet vart EXPO Addon, ei online-løysning spesielt tilpassa petroleumsnæringa. Equinor har allereie teke i bruk verktøyet.

 • Nano- og ultrafine partikler i luft

  Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for nano- og ultrafine partikler og mulige negative helseeffekter av disse blitt viet stor oppmerksomhet.

 • Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

  Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

 • EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

  Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeidet sitt. I 2017 vart EXPO Online, eit gratis register der verksemder enkelt og trygt kan lagre sine luftprøveresultat, oppretta. Samstundes får verksemder auka kjennskap til kva dei vert utsett for på jobben. For STAMI og Arbeidsmiljømyndigheitene bidreg registeret til å kunne oppdage nye trendar, som kan vise kor det trengs større forskingsinnsats og førebyggjande arbeid i framtida. Tilveksten av verksemder som tek i bruk systemet er jamt stigande.

 • Ny doktorgrad ved STAMI - Isocyansyre i arbeidsluft

  Isocyanater benyttes industrielt hovedsakelig til produksjon av polyuretaner. Isocyanater kan dannes ved termisk dekomponering av materialer som plast og maling av polyuretan samt gjennom varmt arbeid som sveising, sliping og flammekutting. Termisk dekomponering av polyuretaner kan resultere i dannelse av isocyanater, og operatører som utfører slikt arbeid på materialer belagt med eller inneholdende polyuretaner er utsatt for risiko for en slik eksponering.

 • Kvartseksponering øker risiko for slag

  Ny forskning viser at personer som er utsatt for kvarts i arbeidsmiljøet har økt risiko for slag i tidligere alder enn befolkningen for øvrig. Forskningen viser at det også er en økt dødelighet på grunn av slag etter eksponering for kvarts.