Nyhet

Nakkesmerter hos unge yrkesaktive

I ein ny artikkel frå STAMI har ein undersøkt nakkesmerter hos unge yrkesaktive. Arbeidstakarar som hadde vedvarande muskelaktivitet over halvparten av arbeidsdagen, hadde tre gongar høgare førekomst av nakke- og skuldersmerter samanlikna med deltakarar som hadde vedvarande muskelaktivitet mindre enn 1/3 av arbeidsdagen. Dette galdt spesielt menn, men same tendens vart påvist også blant kvinner.

Nakke- og skuldersmerter er eit vesentleg helseproblem i den yrkesaktive folkesetnaden, og er vanleg også blant unge vaksne som nettopp har kome ut i arbeidslivet. Det har vore gjort grundige undersøkingar av nakke- og skuldersmerter, og smertene har blitt kopla til biomekaniske og psykososiale arbeidsfaktorar i tillegg til individuelle risikofaktorar. Årsakene er framleis uklare, og vert rekna som komplekse og multifaktorielle.

Muskelaktivitet i arbeidet har innverknad på nakkesmertene
Ein skadeleg effekt av vedvarande aktivitet i nakkemuskelen har blitt foreslått som ein av fleire moglege mekanismar for nakke- og skuldersmerter. Tidlegare studiar tyder på at redusert muskelkvile eller vedvarande muskelaktivitet kan vere viktige faktorar som fører til nakke- og skuldersmerter.

Denne studien viser at muskelaktivitet i nakken under arbeid verkar inn på nakke- og skuldersmerter blant unge arbeidstakarar. Vedvarande aktivitet på under fire minutt (målt på ein enkelt arbeidsdag) var assosiert med nakke- og skuldersmerter i eit påfølgjande tidsrom på 2 ½ år.

Resultata styrkjer hypotesen om at vedvarande trapeziusmuskelaktivitet er knytt til nakke- og skuldersmerter, og at samanhengande muskelaktivitet på over fire minutt i meir enn halvparten av arbeidsdagen, aukar frekvensen av nakke- og skuldersmerter. Denne samanhengen var sterkast i analysane av kortsiktige effektar.

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager

 • Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager

  Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Lars-Kristian Lunde og medarbeidere har studert arbeidere innenfor bygg og anlegg og helse- og omsorgssektorene på bakgrunn av at de har høy forekomst av muskelskjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav.

 • Sittende og stående arbeid – sammenheng med korsryggsmerter

  Korsryggsmerter er et utbredt problem i befolkningen, og i antatt tunge fysiske yrker som bygg- og anlegg og helse- og omsorg rapporteres det i enda større grad muskel- og skjelettlidelser enn ellers. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett nærmere på sittende og stående arbeid i disse yrkesgruppene.

 • Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager

  Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

 • Nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet

  STAMI er opptatt av hvilke konsekvenser skiftarbeid kan ha for helsa. Vi vet i dag for eksempel lite om mekanismene for hvordan skiftarbeid påvirker muskler og ledd. En ny artikkel tyder på at nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet.

 • Mekaniske eksponeringer i arbeidslivet

  Mekaniske eksponeringer i arbeid består stort sett av utøvelse av kraft og bevegelser. Det er en allmenn antakelse i befolkningen at fysisk tungt arbeid kan forårsake muskelskjelettplager. Kunnskapen om virkninger av fysisk tungt arbeid bygger i hovedsak på forekomst av helseplager og sykefravær i yrker med antatt tungt arbeid.

 • Skiftarbeid, søvn og smerte

  Langvarige smerter og søvnproblemer er vanlige i den generelle befolkningen. Flere studier antyder en gjensidig sammenheng mellom søvnproblemer og smerter. I et pågående forskningsprosjekt kartlegger STAMI sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og smerte ved å gjennomføre eksperimentelle studier.