Nyhet

Nakkesmerter hos unge yrkesaktive

I ein ny artikkel frå STAMI har ein undersøkt nakkesmerter hos unge yrkesaktive. Arbeidstakarar som hadde vedvarande muskelaktivitet over halvparten av arbeidsdagen, hadde tre gongar høgare førekomst av nakke- og skuldersmerter samanlikna med deltakarar som hadde vedvarande muskelaktivitet mindre enn 1/3 av arbeidsdagen. Dette galdt spesielt menn, men same tendens vart påvist også blant kvinner.

Nakke- og skuldersmerter er eit vesentleg helseproblem i den yrkesaktive folkesetnaden, og er vanleg også blant unge vaksne som nettopp har kome ut i arbeidslivet. Det har vore gjort grundige undersøkingar av nakke- og skuldersmerter, og smertene har blitt kopla til biomekaniske og psykososiale arbeidsfaktorar i tillegg til individuelle risikofaktorar. Årsakene er framleis uklare, og vert rekna som komplekse og multifaktorielle.

Muskelaktivitet i arbeidet har innverknad på nakkesmertene
Ein skadeleg effekt av vedvarande aktivitet i nakkemuskelen har blitt foreslått som ein av fleire moglege mekanismar for nakke- og skuldersmerter. Tidlegare studiar tyder på at redusert muskelkvile eller vedvarande muskelaktivitet kan vere viktige faktorar som fører til nakke- og skuldersmerter.

Denne studien viser at muskelaktivitet i nakken under arbeid verkar inn på nakke- og skuldersmerter blant unge arbeidstakarar. Vedvarande aktivitet på under fire minutt (målt på ein enkelt arbeidsdag) var assosiert med nakke- og skuldersmerter i eit påfølgjande tidsrom på 2 ½ år.

Resultata styrkjer hypotesen om at vedvarande trapeziusmuskelaktivitet er knytt til nakke- og skuldersmerter, og at samanhengande muskelaktivitet på over fire minutt i meir enn halvparten av arbeidsdagen, aukar frekvensen av nakke- og skuldersmerter. Denne samanhengen var sterkast i analysane av kortsiktige effektar.

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager

 • Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

  Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere eller intervenere for et bedre arbeidsmiljø. En ny rapport fra STAMI gir en kunnskapsstatus på feltet, og oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger.

 • Ryggsmerter og genetiske faktorer

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forskes det på en rekke faktorer som påvirker arbeidsrelaterte helseplager, og blant annet har man over lengre tid arbeidet med genetiske faktorer knyttet til smerte.

 • Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager

  Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Lars-Kristian Lunde og medarbeidere har studert arbeidere innenfor bygg og anlegg og helse- og omsorgssektorene på bakgrunn av at de har høy forekomst av muskelskjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav.

 • Sittende og stående arbeid – sammenheng med korsryggsmerter

  Korsryggsmerter er et utbredt problem i befolkningen, og i antatt tunge fysiske yrker som bygg- og anlegg og helse- og omsorg rapporteres det i enda større grad muskel- og skjelettlidelser enn ellers. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett nærmere på sittende og stående arbeid i disse yrkesgruppene.

 • Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager

  Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

 • Nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet

  STAMI er opptatt av hvilke konsekvenser skiftarbeid kan ha for helsa. Vi vet i dag for eksempel lite om mekanismene for hvordan skiftarbeid påvirker muskler og ledd. En ny artikkel tyder på at nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet.