Nyhet

Nå skal bedriftshelsetjenesten evalueres

Arbeids- og sosialdepartementet utlyste i sommer et oppdrag om å evaluere bedriftshelsetjenesten. Det er nå gått fem år siden innføringen av den obligatoriske godkjenningsordningen og utvidelsen i bransjer som har plikt til bedriftshelsetjeneste.

Departementet peker på at bedriftshelsetjenesten (BHT) er et sentralt virkemiddel for virksomhetene og myndighetene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, samtidig som virksomhetenes plikt til å etablere BHT er omfattende og ressurskrevende. Nå ønsker departementet en uavhengig vurdering av treffsikkerheten og effekten av BHT som virkemiddel. Gjennom prosjektet ønsker departementet å få belyst flere problemstillinger, som BHTs arbeid og tilbud til virksomhetene, virksomhetenes bruk av tjenesten og myndighetenes egen oppfølging. I tillegg til å besvare en rekke problemstillinger rundt dette, skal prosjektet også anslå status for utbygging og ressursbruk til BHT i Norge i dag.

Evalueringsprosjektet gikk i høst til SINTEF Teknologi og samfunn. De vil legge vekt på at evalueringen skal ha et anvendt preg og vil formulere konkrete forslag til hvordan bruken av BHT kan bli enda bedre i sin innsats for å styrke virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid. De skal basere sin evaluering på intervjuer med utvalgte personer i BHT og virksomheter, spørreundersøkelse blant virksomhetene som bruker tjenestene, spørreundersøkelse blant BHTene i Norge og ekspertintervjuer med utvalgte fagpersoner i direktoratet for Arbeidstilsynet og STAMI. Evalueringen har sluttdato 1. september 2016.

Har du spørsmål om eller innspill til evalueringen, kan du kontakte forskningsleder og prosjektleder Roland Mandal.

På den kommende Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten, vil resultatene av evalueringen bli presentert og diskutert – så meld deg på!

Aktuelle lenker

 • Sosial- og Arbeidsdepartementets kunngjøring av oppdraget, som er gått til SINTEF Teknologi og samfunn. (Doffin)

 • STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Evalueringen av BHT vil bli presentert på konferansen, som har "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ" som overordnet tema.

Andre artikler knyttet til Bedriftshelsetjeneste - BHT

 • Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

  En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver» ble presentert på et seminar hos Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 5. juni. Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken.

 • God BHT i ny versjon

  God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge, og første gang utgitt i 2000. Vektøyet ble revidert i 2007 og 2013, og nå er en ny redaksjonell oppdatering klar.

 • Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er. Rapporten fra undersøkelsen er nå tilgjengelig.

 • Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den forbindelse skal det gjennomføres en undersøkelse blant alle bedriftshelsetjenester i Norge. Tema er bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med virksomhetene de betjener. Analyseinstituttet Ipsos gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra ASD.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

  Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?

Få nyhetsbrev
Lukk