Hjem Nyheter Mobbing i arbeidslivet er en mulig risiko[...]

Mobbing i arbeidslivet er en mulig risikofaktor for utvikling av selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgingsundersøkelse når de sammenlignes med arbeidstakere som ikke har vært mobbet.

Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Det skjer rundt 10 ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord. I tillegg til registrerte selvmord er det antatt at det forekommer flere selvmord skjult som ulykker eller dødsfall med ukjent årsak. Flertallet av selvmord finner sted blant personer under 50 år, noe som innebærer at selvmord medfører mange tapte leveår i befolkning.

Årsakene bak selvmord og psykiske plager

Selv om psykiske plager er antatt å være involvert i de fleste selvmord og selvmordforsøk vil flertallet av personer med psykiske plager ikke begå selvmord. Dette innebærer at psykiske lidelser i seg selv ikke er en fullgod årsaksforklaring for selvmord. For å forstå årsakene til selvmord må man forstå de bakenforliggende faktorene som kan forklare både psykiske plager og selvmord.

Mobbing som potensiell årsak til selvmord

I en ny studie fra forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen ble mobbing i arbeidslivet undersøkt som en potensiell årsak til tanker om selvmord. Forskerne undersøkte om mobbing var forbundet med selvmordstanker i et landsrepresentativt utvalg av norske arbeidstakere. Dette ble gjennomført ved bruk av data fra en omfattende spørreskjemaundersøkelse med tre måletidspunkt over en femårsperiode.

I undersøkelsen ble 1846 deltakere spurt om hvorvidt de opplevde seg som mobbet på jobben og om de hadde hatt selvmordstanker i løpet av siste uke.

Rundt fem prosent med selvmordstanker

Omtrent fire til fem prosent av deltakerne rapporterte å ha hatt selvmordstanker på hvert av måletidspunktene. Forekomst av mobbing var på tilsvarende nivå.

Resultatene viste at arbeidstakere som hadde vært utsatt for mobbing hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgingsundersøkelsene når de ble sammenlignet med arbeidstakere som ikke hadde vært mobbet. Eksisterende selvmordstanker var ikke en risikofaktor for senere eksponering for mobbing.

Hvordan forebygge selvmord?
En viktig strategi for å forebygge selvmord er å fange opp, og gi adekvat intervensjon til risikogrupper. Resultatene fra den foreliggende undersøkelsen viser at mobbing i arbeidslivet er en klar risikofaktor for selvmordstanker blant norske arbeidstakere. Funnene viser dermed at mobbing og forebygging av mobbing er en faktor som bør inkluderes i forebyggende arbeid mot selvmord.

Fakta om mobbing

Forskning har dokumentert at mobbing på arbeidsplassen fører til helseproblemer som angst og depresjoner, psykosomatiske symptomer og til og med symptomer som likner post-traumatisk stresslidelse. Eksponering for mobbing er relatert til økning i psykiske og somatiske plager over tid. Samtidig viser forskning at psykiske plager også er forbundet med forhøyet risiko for senere eksponering for mobbing. Denne gjensidige sammenhengen mellom mobbing og psykiske plager indikerer dermed en selvforsterkende prosess hvor mobbing både fører til, og er en konsekvens av helseplager.

Trakassering og mobbing dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som, reelt eller opplevd, er underlegne i den aktuelle situasjonen. Mobbing og trakassering er uønskede handlinger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk