Nyhet

Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet

Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere studier sett på ulike sider av ledelse, og ansattes oppfattelse av lederes atferd.

Ordet ledelse har to betydninger som beskriver helt forskjellige begreper.

Ledelse i betydningen styring og administrasjon (engelsk ‘management’) dreier seg om organisering, planlegging, koordinering, og oppfølging. Ordet kommer fra latin og det å håndtere noe (manus =hånd). Denne betydningen av ledelse beskriver det organisasjonen iverksetter for å nå sine mål. Prinsipper om målstyring er rendyrking av dette aspektet av ledelse. Systemer for styring setter rammer som den enkelte leder må forholde seg til.

STAMI har vist at virksomhetenes prioritering av sine menneskelige ressurser, dvs. om ansatte synes at de får belønning for velgjort arbeid, blir tatt godt vare på og i hvilken grad ledelsen er opptatt av sine ansattes helse og velvære, har gunstig virkning på risiko for å bli uførepensjonert.

Forskningen om aspekter av rettferdighet som har betydning for helse, har særlig dreid seg om (i) bedriftens prosedyrer for likebehandling og etisk korrekt behandling av ansatte som er aspekter av management og (ii) lederes redelighet. Begge disse faktorer har betydning for ansattes helse.

STAMI har i flere studier undersøkt ansattes oppfattelse av sine lederes atferd. Vi har funnet at ansattes oppfattelse av rettferdig ledelse, dvs. at nærmeste leder fordeler arbeidsoppgaver rettferdig og upartisk, behandler ansatte rettferdig og upartisk, og at forholdet til leder ikke er kilde til «stress», har gunstig betydning for muskelskjelettlidelser, mental helse og uførepensjonering.

Støtte fra nærmeste leder, dvs. at han/hun gir støtte og hjelp i arbeidet, er villig til å lytte når man har problemer i arbeidet, og verdsetter arbeidsresultater, har gunstig virkning på mental helse og på ryggsmerter hos hjelpepleiere.

Den andre betydningen av ledelse er prosessen å ta ledelsen, å lede an (engelsk ‘leadership’). Dette er sosial innflytelse hvor en person engasjerer andre i noe, og for eksempel tar initiativ til endringer, setter nye mål, skaper motivasjon og engasjement, eller endrer holdninger. Selv om det nokså stor enighet om at karismatisk ledelse har liten effekt på motivasjon og produktivitet, er det mange som fremhever positive virkninger av transformasjonsledelse; lederatferd som skal inspirere og styrke ansattes interne motivasjon og engasjement for jobben.

Studier fra STAMI har vist at bemyndigende ledelse, dvs. at nærmeste leder oppmuntrer til å delta i viktige avgjørelser, til å si fra når du har en annen mening, og hjelper med å utvikle ferdigheter, bidrar til å redusere risiko for muskelskjelettlidelser.

Forskning fra STAMI og en rekke andre forskningsinstitusjoner har vist at kontroll over arbeidstid og over arbeidssituasjonen er meget viktig for motivasjon, helse, fravær, og frafall fra arbeidslivet. Dette understreker at prinsipper og prosesser som innføres som ledd i styring og administrasjon, kan ha stor betydning for motivasjon, produktivitet, helse og fravær.

Andre artikler knyttet til Organisatoriske forhold

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer brer seg i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Skiftarbeid blant sykepleiere - psykiske symptomer og jobbtilfredshet

  I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere som besvarte ulike spørreskjemaer om arbeidstid og data om lønnsforhold, familiesituasjon og liknende. I underkant av 40 prosent av de som deltok i studien var menn.

 • Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

  Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirkning på eget arbeid menes kontroll over egen arbeidssituasjon, å kunne påvirke hvordan man gjør arbeidet, og ens egen arbeidstid.

 • Ansattes opplevelse av ledelse etter en alvorlig hendelse

  Høye nivåer av posttraumatisk stress blant ansatte etter traumatiske hendelser kan føre til at de ansatte oppfatter ledere og ledelse som mindre støttende. Samtidig er dette mulig å forebygge gjennom å sikre at de ansatte har positive opplevelser av ledere og ledelse før kritiske hendelser oppstår.

Få nyhetsbrev
Lukk