Hjem Kurs og seminar Kurs for leger i spesialisering (LIS): To[...]

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Toksikologi for arbeidsmedisinere

STAMI inviterer til kurset Toksikologi for arbeidsmedisinere 15. til 17. november 2022. Kurset lyses ut som et fysisk kurs med forbehold om endring til digitalt kurs dersom smittesituasjonen november 2022 tilsier det. Målgruppen er leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin, men søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter opptaket 1. september.

Kursinformasjon

 • Når:
  15. november 2022 – 17. november 2022
 • Varighet:
  3 dager (tirsdag - torsdag)
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  1. september 2022
 • Kursavgift:
  5100,-

  Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 20. oktober 2022 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Leger i spesialisering i arbeidsmedisin

  LIS leger har prioritert plass på kurset ved opptaket 1. september. Etter opptaket kan vi ta opp deltagere med annen relevant bakgrunn dersom det er plass.

Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt.

Kursbeskrivelse

Kurset fokuserer på hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer. Hovedtyper av effekter som kan oppstå ved påvirkning av kjemikalier vil gjennomgås spesielt, både effekter på organsystemer og ikke- organspesifikke effekter. Deltakerne vil få en innføring i grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, i sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier, og i praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet. 

Opptak til kurset

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom det er ledige plasser på kurset etter søknadsfristen 1. september, vil vi vurdere å ta inn andre søkere med relevant bakgrunn. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å delta, meld deg på kurset. Du vil i likhet med øvrige søkere motta endelig svar på om du har fått plass innen 15. september.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding senere enn 20. oktober 2022 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykemelding fra lege.

Kurset vil bli søkt godkjent i  spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.  Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene.

 

Se program under, med forbehold om mindre endringer av programmet.

Læringsmål for LIS-kurset toksikologi for arbeidsmedisinere

ARB-034 Ha god kunnskap om de mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB-044 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler.

ARB-045 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.

ARB-056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB-061 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier.

ARB-072 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.

ARB-085 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet.

ARB-096 Ha god kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.

ARB-097 Ha god kunnskap om de viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet.

ARB-099 Ha god kunnskap om toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.

ARB-100 Ha god kunnskap om hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter.

ARB-101 Ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, herunder som grunnlag for lovregulering og grenseverdier, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.

ARB-102 Ha god kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

ARB-103 Ha kunnskap om prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet.

Program

 • Kl.

  Velkommen og informasjon om kursdagene

  v/ Kursledere

 • Kl.

  Introduksjon til læringsmålene for kurset

  v/ Eva Løvseth, STAMI

 • Kl.

  Generell toksikologi med relevans til arbeidsmiljøet

  v/ Asbjørn Nilsen, NTNU

 • Kl.

  Generell toksikologi med relevans til arbeidsmiljøet (forts.)

  v/ Asbjørn Nilsen, NTNU

 • Kl.

  Praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet

  v/ Siri Merete Hetland, Avinor

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Grunnleggende prinsipper for målinger og karakterisering av eksponeringer

  v/ Nils Petter Skaugset, STAMI

 • Kl.

  Reduksjon av eksponering og bruk av verneutstyr (håndtering)

  v/ Solveig Føreland, NTNU

 • Kl.

  Biologisk overvåkning av eksponering - muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet

  v/ Raymond Olsen, STAMI

 • Kl.

  Forskningsprosjekt i STAMI: Eksponering for bioaerosoler ved søppelsortering

  v/ Elke Eriksen, STAMI

 • Kl.

  Respirasjonstoksikologi: Innånding, deponering og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer

  v/ Marit Skogstad, STAMI

 • Kl.

  Kjemisk indusert/yrkesbetinget kreft

  v/ Tom Grimsrud, Kreftregisteret

 • Kl.

  Kreftmekanismer og samspill arv - miljø

  v/ Shan Narui, STAMI

 • Kl.

  Felles spørsmål og svar

  v/ Tom Grimsrud, Kreftregisteret og Shan Narui, STAMI

 • Kl.

  Reproduksjonstoksikologi: Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide

  v/ Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Nevrotoksikologi: Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer

  v/ Dag Ellingsen, STAMI

 • Kl.

  Helseeffekter av eksponering for nano- og ultrafine partikler

  v/ Shan Narui, STAMI

 • Kl.

  Hjertekar/ultrafine

  v/ Merete Bugge, STAMI

 • Kl.

  Immuntoksikologi: Astma, allergi, immunforsvar

  v/Tor Lea, NMBU

 • Kl.

  Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi si noe om utsatte grupper?

  v/ Eva Kristin Løvseth, STAMI

 • Kl.

  Hudtoksikologi: Skadevirkninger og mekanismer ved hudeksponering

  v/ Jose Hernan Alfonso, STAMI

 • Kl.

  Praktisk risikovurdering av kjemikalier

  v/ Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri

 • Kl.

  Praktisk tilnærming til grenseverdisetting, respirabelt kvarts

  v/ Merete Bugge, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier

  v/ Tor Erik Danielsen, Avonova

 • Kl.

  Helseundersøkelser - planlegging og gjennomføring

  v/ Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  Evaluering og refleksjon i plenum

Bekreftelse

Skiftarbeidstudien
Få nyhetsbrev
Lukk