Kurs og undervisning

Grunnkurs for BHT høsten 2017

STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT høsten 2017. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

Grunnkurs for BHT skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom.

Kurset har fire samlinger mandag-fredag uke 35, 39, 44 og 48. Alle samlinger holdes på STAMI.

Tidspunkt for påmelding har ingen betydning så lenge man gjør det senest 20. mai 2017. Plasser tildeles etter egne kriterier – se lenger nede på siden. Vi gjør oppmerksom på at man ikke er sikret plass selv om påmeldingen er registrert.

Plassbekreftelse sendes ut i uke 21 til den oppgitte e-postadressen. Alle som har registrert seg får svar. De som ikke får plass i første runde tilbys å stå på venteliste frem til kursstart. Ventelisten gjelder kun for dette kurset.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltakerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp går plassene til de andre søkerne.

Avmelding
4-2 uker før kursstart (31. juli-13. august):
Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste, ellers betales full kursavgift

Siste 2 uker før samling (Fra og med 14. august):
Hele kursavgiften betales.

Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Søkerne blir prioritert etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge)
Yrkesgruppe (se ovenfor)
Har søkt tidligere uten å få plass
Ansatt i godkjent BHT eller BHT med godkjent plan, evt. har en samarbeidsavtale med godkjent BHT
Geografisk spredning
Bransje

Kursavgift
Prisen i 2017 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team, slik at de arbeider med samme prosjekt i kursperioden, og dermed får felles veiledning på prosjektet. Vær tydelig på arbeidsgiver i påmeldingsskjema.

Kursavgiften dekker undervisning, veiledning og kursmateriell samt lunsj under samlingene på STAMI. I tillegg dekker kursavgiften en kursmiddag på siste samling. Den dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Faktura vil bli tilsendt etter 1. samling.

Eksamen
STAMI arbeider for å kunne tilby eksamen på høstens Grunnkurs for BHT i samarbeid med NTNU. Mer informasjon kommer etter hvert som detaljene er på plass.

Har du spørsmål om dette, er du velkommen til å kontakte oss.

Læringsmål for kurset
Grunnkurs for BHT skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, AMU og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge skader og sykdom. Kurset skal gi kunnskap om å planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet yrkeshygiene
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet ergonomi
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet arbeidsmedisin/arbeidshelse
Generell og spesifikk kunnskap om fagfeltet systematisk HMS-arbeid
Generell kunnskap om forebyggende arbeidsmiljøarbeid
Generell kunnskap om prosjekter og prosjektarbeid som metode i BHT

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å
Bistå ved henvendelser fra arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Bistå med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak
Bistå med å organisere arbeidsmiljøet i en virksomhet i henhold til lover og forskrifter
Bistå ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til AML § 4-6
Bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foreta nødvendig oppfølging
Bistå med relevante metoder for identifisering av risiko og kartlegging ute i virksomheten
Bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurdere risiko for helsefare
Bistå virksomhetene med hvordan følge opp risikokartlegginger med hjelp av handlingsplaner og tiltak
Bistå med å utarbeide handlingsplaner for videre arbeid i virksomheten
Bistå med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr og øvrige arbeidsprosesser
Bistå med å utarbeide handlingsplaner for videre arbeid i virksomheten

Andre viktige læringsmål
Kursdeltakerne skal gjennom undervisning og prosjektarbeid lære seg å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til organisasjonsnivå.

Ønsker du mer informasjon om Grunnkursets program finner du det her

Kursinformasjon

 • Når:
  28. august 2017 – 1. desember 2017
 • Varighet:
  4 måneder med samlinger mandag - fredag i uke 35, 39, 44 og 48.
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  20. mai 2017
 • Kursavgift:
  Prisen i 2016 er kr 23.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT. Kurset har rabatt for flere deltakere fra samme BHT på samme kurs, men det presiseres at disse må tilhøre samme arbeidssted/team, slik at de arbeider med samme prosjekt i kursperioden, og dermed får felles veiledning på prosjektet. Vær tydelig på arbeidsgiver i påmeldingsskjema.
 • Maks antall deltakere:
  24
 • Målgruppe:
  Ansatte i bedriftshelsetjenesten. For godt utbytte av kurset anbefales et års arbeidserfaring fra BHT innen kursstart.
 • Eksamen:
  STAMI samarbeider med NTNU om å tilby eksamen for Grunnkurs for BHT. Alle NTNUs eksterne samarbeid vurderes nå, på et overordnet nivå, av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og vi venter på en avklaring mellom NTNU og NOKUT vedrørende vårt samarbeid. Dette kan påvirke organisering og gjennomføring av eksamen. Høsten 2017 har vi derfor valgt å avvente med et eventuelt eksamenstilbud.

Påmelding til Grunnkurs for BHT høsten 2017

 • Nevn stikkordsvis dine viktigste arbeidsoppgaver som BHT-ansatt. Jobber du feks. bare med arbeidshelsekontroller skriver du bare det, mens om du jobber med mye forskjellig nevner du de to-tre oppgavene du arbeider mest med.
 • Gi oss beskjed dersom du har søkt Grunnkurs for BHT tidligere og gjerne hvilke(t) kurs du søkte på. Her kan du også gi beskjed om feks. handikap eller allergier som må tas hensyn til under planlegging/gjennomføring av kurset.