Aktuelt

Kurs og undervisning ved STAMI

STAMI arrangerer kurs og seminarer med stor bredde både når det gjelder faglig nivå, omfang og hvem kursene retter seg mot. Kursaktiviteten har basis i arbeidsmiljøforskning innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø.

Kommende kurs

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  STAMI arrangerer 20.-21. mars 2018 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak.

  Opplæring

 • Grunnkurs for BHT høsten 2018

  Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring


 

Frokostseminar

Ca åtte ganger i året tilbyr vi bredt anlagte frokostseminar om aktuelle temaer innen arbeidsmiljøforskning. Som regel er det STAMIs egne forskere som foreleser. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av begrenset plass og matservering.  Frokostseminarene på STAMI sendes også direkte på web-TV, og legges senere på nett. Nye frokostseminarer utlyses fortløpende på stami.no.

Lenger ned på siden kan du se tidligere avholdte frokostseminarer på STAMI-TV.

Kurs og undervisning

På STAMIs dagseminarer presenteres nye rapporter og ny forskningsbasert kunnskap til et større publikum.

Fagkursene er spesielt rettet mot de ulike faggruppene i bedriftshelsetjenesten (BHT), men er åpne for andre med interesse for fagfeltet.

Grunnkurs for BHT og Videreutdanningsprogrammet for BHT er lengre kurs forbeholdt ansatte i BHT. Grunnkurs for BHT arrangeres hvert semester, neste kurs utlyses i mars 2018 med søknadsfrist 1. mai og oppstart i august. Videreutdanningsprogrammet for BHT arrangeres annethvert år, neste oppstart er i løpet av 2018.

Les mer om STAMIs fagrettede kurs og undervisning

 • Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT) arrangeres hvert semester.
  Videreutdanningsprogram (VUP) for BHT går over 2 semestre og starter neste gang i 2018.
  Kursene er rettet mot alle yrkesgrupper som arbeider i BHT.

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin (januarkurset) og kurs i arbeidslivets toksikologi. Januarkurset arrangeres neste gang i 2019 med utlysning høsten 2018. Toksikologikurset er planlagt høsten 2018. Nærmere informasjon kommer.

 • Basiskurs i arbeidshelse arrangeres en gang hvert år. Kurset er også åpent for andre med interesse for fagfeltet. Kurset arrangeres i mars 2018.

 • Basiskurs i ergonomi. Kurset er også åpent for andre med interesse for fagfeltet. Kurset arrangeres neste gang høsten 2018.

 • Kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - prøvetaking. Kurset er også åpent for andre med interesse for fagfeltet. Kurset arrangeres neste gang i 2019.

 • Medarbeiderundersøkelser - kurs i arbeidshelsefaktorer man må ta høyde for ved kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

Kontakt

Frokostseminar på STAMI-TV