Aktuelt

Kurs og undervisning ved STAMI

STAMI arrangerer kurs og seminarer med stor bredde både når det gjelder faglig nivå, omfang og hvem kursene retter seg mot. Kursaktiviteten har basis i arbeidsmiljøforskning innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø.

Kommende kurs

 • Grunnkurs for BHT høsten 2017

  Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT. (Kurset er fulltegnet og påmeldingsfrist utløpt).

 • Frokostseminar 7. september om grenseverdier for kjemikalier i arbeidsmiljøet

  I Norge utsettes mange for kjemikalier i arbeidet sitt. For å sikre arbeidstakere mot helsefare utarbeides det derfor grenseverdier for å begrense eksponeringen av ulike stoffer. Prosessen fram mot fastsettelse av en grenseverdi involverer arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og arbeidsmiljømyndighetene. Det vitenskapelige grunnlaget for grenseverdier utarbeides av en faggruppe ved STAMI - toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer (TEAN).

 • Dagsseminar i spirometri torsdag 14. september 2017

  Målrettede helsekontroller er sentrale når eventuelle helseeffekter av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer skal kartlegges. Ved hjelp av slik kartlegging kan målrettede og forebyggende tiltak settes inn. Spirometri er et viktig verktøy i oppfølging av arbeidstakere som blir eksponert for luftveisirritanter. Hvorfor er det viktig å tilby spirometri for utsatte arbeidstakere? Og ikke minst; hvordan utføres spirometri? Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. Seminardeltakerne vil bli presentert for case og får anledning til å gjøre spirometri under veiledning.

 • Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager 2017

  7.-8. november arrangerer STAMI basiskurs for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi. Kurset vektlegger tiltak på arbeidsplassen som kan forebygge plager (primærforebygging) og ikke tiltak rettet mot de som allerede har utviklet muskel- og skjelettplager. Undervisningen baserer seg på oppdatert kunnskap fra internasjonal forskning på fagfeltet.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2017

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi 14.-16. november. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og diskusjon av egne problemstillinger. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering, men er også åpent for andre med interesse for tema.


 

Frokostseminar

Ca åtte ganger i året tilbyr vi bredt anlagte frokostseminar om aktuelle temaer innen arbeidsmiljøforskning. Som regel er det STAMIs egne forskere som foreleser. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av begrenset plass og matservering.  Frokostseminarene på STAMI sendes også direkte på web-TV, og legges senere på nett. Nye frokostseminarer utlyses fortløpende på stami.no.

Lenger ned på siden kan du se tidligere avholdte frokostseminarer på STAMI-TV.

Kurs og undervisning

På STAMIs dagseminarer presenteres nye rapporter og ny forskningsbasert kunnskap til et større publikum.

Fagkursene er spesielt rettet mot de ulike faggruppene i bedriftshelsetjenesten (BHT), men er åpne for andre med interesse for fagfeltet.

Grunnkurs for BHT og Videreutdanningsprogrammet for BHT er lengre kurs forbeholdt ansatte i BHT. Grunnkurs for BHT arrangeres hvert semester, neste kurs utlyses 15. mars med søknadsfrist 1. mai og oppstart i august 2017. Videreutdanningsprogrammet for BHT arrangeres annethvert år, neste oppstart er i 2018.

Les mer om STAMIs fagrettede kurs og undervisning

 • Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT) arrangeres hvert semester.
  Videreutdanningsprogram (VUP) for BHT går over 2 semestre og starter neste gang i 2018.
  Kursene er rettet mot alle yrkesgrupper som arbeider i BHT.

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin (januarkurset) og kurs i arbeidslivets toksikologi

 • Basiskurs i arbeidshelse arrangeres en gang hvert år. Kurset er også åpent for andre med interesse for fagfeltet. Kurset arrangeres neste gang våren 2018.

 • Basiskurs i ergonomi. Kurset er også åpent for andre med interesse for fagfeltet. Kurset arrangeres neste gang høsten 2017.

 • Kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - prøvetaking. Kurset er også åpent for andre med interesse for fagfeltet. Kurset arrangeres neste gang våren 2018.

 • Medarbeiderundersøkelser - kurs i arbeidshelsefaktorer man må ta høyde for ved kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

Kontakt

Frokostseminar på STAMI-TV