Hjem Nyheter Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi f[...]

Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi faglig tryggere yrkesutøvere

Forskning, både på STAMI og eksternt, har påvist en positiv sammenheng mellom tydelig rolleavklaring på jobb, og helse og velvære. Det gjelder alle, også de som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT). Det å vite hva som forventes av en i utførelsen av arbeidet – hva en kan og skal gjøre, bidrar til større klarhet og trygghet i arbeidet og sannsynligvis også bedre jobbutførelse.

Kompetansekravene til en godkjent BHT er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger. For å bli en godkjent BHT, må den ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt systematisk HMS-arbeid. I henhold til forskriften skal BHT ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte og sikrer faglig kompetanseutvikling for personalet i BHT.

Grunnkurset gir økt faglig trygghet

På Grunnkurs for BHT, som arrangeres på STAMI hvert semester, skal deltakerne blant annet lære om forebyggende BHT-arbeid gjennom undervisning og prosjektarbeid. Tidligere grunnkursdeltakere har særlig fremhevet økt faglig trygghet i arbeidet med de ulike arbeidsmiljøutfordringene som de møter i det daglige arbeidet, som en suksessfaktor av å gjennomføre grunnkurset.

Tema som rolle, rolleforståelse og yrkesutøvelse behandles på ulike måter og med ulike vinklinger gjennom hele grunnkurset. Utgangspunktet for yrkesutøvelsen er, som nevnt ovenfor, lovverket. I tillegg diskuterer man hva BHTs rolle i arbeidsmiljøarbeidet skal være og hva BHT-personalets rolle/roller kan være. I dette ligger også betydningen av en felles forståelse av de ulike sidene i rollen. Videre er det viktig å diskutere hva som er rammene for fagutøvelsen, hvilke forhold som påvirker fagutøvelsen og rammene for BHTs funksjon.

STAMI inviterer til grunnkurs for BHT høsten 2016

  • Kurset skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Gjennom undervisning, gruppearbeid og et bedriftsprosjekt skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø, der egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt står sentralt. Fristen for å melde seg på høstens grunnkurs for BHT går ut 20. mai.

Nyttige lenker

Få nyhetsbrev
Lukk