Hjem Nyheter Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhe[...]

Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhet på arbeidsplassen?

Ledelse er ansett som den enkeltfaktor som har størst betydning for sikkerhet, og det foreligger derfor en rekke vitenskapelige studier som har undersøkt sammenhenger mellom ulike former for ledelse og ansattes vurdering av sikkerhet. Har dette begrenset vår forståelse av ledelse og sikkerhet?

En svakhet ved eksisterende forskning er at hovedvekten av studier utelukkende har undersøkt konstruktive former for ledelse ved bruk av tverrsnittsdesign, dvs. studiedesign med ett enkelt måletidspunkt. Dette gir enkeltstående bilder, men sier ikke noe om en eventuell sammenheng. Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen har derfor sett på ledelse og sikkerhet i en undersøkelse som har gått over lenger tid, med flere måletidspunkter.

Hva er sikkerhet i denne sammenhengen?
I jobbsammenheng henviser sikkerhet til de retningslinjer og prosedyrer en organisasjon har iverksatt for å beskytte og ivareta ansattes helse og trivsel.

Begrenset forståelse av ledelse og sikkerhet
I en ny studie, fra disse forskerne, blir det hevdet at dette ensidige fokuset på konstruktiv ledelse og restriksjoner knyttet til hvordan en har studert ledelse (tverrsnittsdesign) har begrenset vår forståelse av ledelse på tre måter:

  • Vi vet svært lite om hvordan destruktive former for ledelse påvirker sikkerhet,
  • Vi vet ikke om konstruktive og destruktive ledelsesformer har en effekt på sikkerhet over tid
  • Vi vet ikke om sikkerheten på en arbeidsplass påvirker ansattes opplevelse av ledelse.

Konstruktiv ledelse
Konstruktiv ledelse henviser her til en leder som menes en form for ledelse som både ivaretar og utvikler sine medarbeidere, samtidig som han/hun ser til at oppgaver og mål blir utført og oppnådd. En leder med denne stilen arbeider for bedriftens mål, samtidig som medarbeidernes individuelle behov blir imøtekommet.

Laissez-faire-ledelse
Laissez-faire-ledelse er en lederstil som verken er opptatt av mennesker eller oppgaver. Laissez-faire-ledere trekker seg ut av ledelsessituasjonen og gir gruppen total frihet ved strengt tatt ikke å bidra med noen form for styring.

Tyrannisk ledelse
En tyrannisk leder er en leder som er direkte destruktiv i forhold til sine medarbeidere. Dette er en type leder som oppnår resultater på bekostning av sine medarbeidere, og vedkommende tar gjerne æren for ansattes arbeidsinnsats. Slike ledere ydmyker medarbeiderne, kommer med urettmessige anklager og bagatelliserer deres initiativ. De er tidvis også tilbøyelige til å bakvaske og manipulere sine underordnede

Sikkerhet kan påvirke ansattes opplevelse av ledelse
I tråd med tidligere forskning viste resultatene at konstruktiv ledelse var forbundet med forbedret sikkerhetsopplevelse seks måneder senere. Det ble imidlertid også funnet at ansatte som opplevde lederen som laissez-faire opplevde sikkerheten som dårligere over tid.

I tillegg ble det funnet at ansatte som allerede hadde en negativ opplevelse av sikkerheten vurderte sin nærmeste leder som mer tyrannisk etter seks måneder, noe som indikerer at sikkerhet på en arbeidsplass kan påvirke hvordan ansatte opplever utøvelse av ledelse.

Betydning i praksis?
For praksisfeltet innebærer funnene at organisasjoner som er opptatt av sikkerhet bør utvikle ledere som evner å ivareta og utvikle sine medarbeidere. Er sikkerheten allerede dårlig er det særdeles viktig å iverksette forbedringstiltak så tidlig som mulig for å unngå at det utvikler seg en gjensidig destruktiv dynamikk i samspillet mellom ansatte og ledelse.

Om studien
For å undersøke gyldigheten av disse påstandene ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant 683 norske offshoreansatte i oljeindustrien med to måletidspunkt over seks måneder. Deltakerne ble bedt om å svare på en spørsmål om sikkerhet, samt vurdere sin nærmeste leder ved bruk av instrumenter som kartla konstruktiv, laissez-faire (la-det-skure ledelse) og tyrannisk ledelse.

Framtidig forskning
Resultatene fra studien har implikasjoner for kommende forskning. Med hensyn til forskning viser funnene at framtidige studier må inkludere både konstruktive og destruktive former for ledelse, samt et tidsaspekt, for å kunne gi et mest mulig korrekt bilde av dynamikken i ledelse og sikkerhet.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk