Hjem Nyheter Hvor grønt er grønt?

Hvor grønt er grønt?

I et globalt perspektiv vokser den grønne sektoren med grønne arbeidsplasser knyttet til miljøvennlige løsninger, fornybar energi, gjenvinning og rensing samt jobber med økt energieffektivitet. Jobber som kan bidra til å bevare miljøet og som arbeider for økt bærekraft.

gjennvinning av boreslam og kaks

Foto: Kari Kulvik Heldal

Det arbeides mye for å balansere den økonomiske veksten og beskyttelse av miljøet. Utfordrende mål som reduserte klimagassutslipp, økt energieffektivitet og reduksjon av avfallsmengden, kombinert med høye kostnader for uttak av mineraler og metaller som i økende grad brukes i moderne teknologi, har skapt en rekke nye grønne jobber.

International Labour Organization (ILO), er FNs organ for arbeidssaker. ILO definerer grønne jobber som sentrale for å kunne svare på globale utfordringer knyttet til miljøvern, økonomisk utvikling og sosial inkludering. Dette for å skape forsvarlige arbeidsplasser, forbedre ressursbruk og for å bygge gode og bærekraftige samfunn.

OECD anslår en vekst i grønne jobber på flere millioner arbeidsplasser innen fornybar energi og energieffektivisering i Europa innen 2020. Arbeidsplassene er forventet å oppstå gjennom industrier og sektorers tilpassing til grønne løsninger samt nyskaping og tilvekst i ren grønn sektor. Samtidig advares det mot nedgang i typiske karbonintensive næringer. De arbeidsplassene som i statistikken telles som grønne jobber er særlig knyttet til fornybar energiproduksjon, energieffektivisering, vann/avløp og avfall, luftkvalitet og bevaring av naturmangfold.

Den Europeiske kommisjonen lanserte i 2014 en grønn tilpasningspakke (Green Initiative Package), som et svar på behovet for å skape flere arbeidsplasser til Europas mange arbeidsledige unge. Til tross for finanskrisen ble over en million grønne arbeidsplasser etablert samtidig med den finansielle nedgangen mellom 2007 og 2011.

VEKST I DEN GRØNNE SEKTOREN I NORGE

Vi ser også en vekst innen denne sektoren i Norge. En sektor som omfatter mange forskjellige industrier, ulike arbeidstyper og oppgaver, samt en mangfoldig arbeidsstyrke. Grønt som begrep har en sterk assosiasjon til noe naturlig. Til noe som beskytter miljøet. Tanken er at en skal få assosiasjoner til sikkerhet, langvarighet og bærekraft. Samtidig ser en at mange av disse bransjene, spesielt i et globalt perspektiv, utfører oppgaver og jobber som nærmest kan betraktes som skitne, men som utføres i en grønn sektor – såkalte grønne jobber. Statens arbeidsmiljøinstitutt jobber med mange ulike prosjekt innenfor ulike industrier og virksomheter, som samlet sett kan defineres som grønne jobber. Vi forsker på arbeidsmiljøet ved ulike kloakkrenseanlegg, på resirkulering av avfall fra oljeindustrien, og vi har forsket på arbeidsmiljøet på komposteringsanlegg. I tillegg har vi også forsket på arbeid med kloakkavfall til bruk som gjødsel, og biogassanlegg. Gjennom vårt internasjonale samarbeid har vi også sett på arbeid med gjenvinning av blant annet elektronikk og bilbatterier i småskala industribedrifter i Ghana.

To av STAMIs aktive forskningsprosjekter berører en sektor vi alle er avhengige av i vår hverdag, men som vi kanskje ikke helt verken forstår omfanget av eller størrelsen på. Arbeidet med renseanlegg og gjenvinning av avløpsvann fra kloakk og avløp, og en framvoksende sektor knyttet til Norges oljeutvinning; gjenvinning av avfall fra oljeboring.

HÅNDTERING AV AVLØPSVANN

STAMI forsker på eksponering og helseeffekter på luftveier og sentralnervesystem ved håndtering av avløpsvann. Både nasjonale og internasjonale undersøkelser rapporterer om høye nivåer av bakterier og bakterielle endotoksiner på ulike renseanlegg. Eksponering for lavgradig konsentrasjon av hydrogensulfid kan også være tilstede. Disse agens kan forårsake inflammasjon i luftveiene og symptomer i sentralnervesystemet. Målet med studien er å karakterisere eksponering for biologiske faktorer og hydrogensulfid, belyse sammenhengen mellom eksponering og helseutfall som lungefunksjon, nevropsykologiske utfall og markører for betennelse. En målsetning er å utarbeide praktisk informasjon for eksponeringsreduserende tiltak.

RENSING OG GJENVINNING AV OLJEAVFALL

Olje- og gassindustrien genererer årlig mye avfall som sendes til behandlingsanlegg på land. Her behandles, deponeres eller destrueres avfallet. Ifølge SSB utgjorde oljeholdig avfall den største mengden av farlig avfall samlet inn i 2012. Endrede utslippsregler har også medført at utslipp av oljekaks med borevæske i naturen har opphørt, og at kaksen i stedet sendes i land for rensing og gjenvinning. Gjenvinningsbedrifter som tar hånd om og gjenvinner oljeboringsavfall, er en relativt ny industri og dokumentasjon om eventuelle helseplager er noe begrenset. Samtidig har bedriftshelsetjenestene til bedriftene rapportert om plager som lukt, tretthet, hodepine og kvalme. Dette er diffuse plager som kan ha mange årsaker, men hvor en ikke kan utelukke arbeidsplasseksponering.

STAMI har derfor, i samarbeid med partene i arbeidslivet og næringen, satt i gang et forskningsprosjekt. Målsetningen er å utarbeide prosesskart for å få innsyn i behandlingstrinnene og mulig risikoutsatte operasjoner, karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske agens i luft, samt å gi anbefalinger til eventuelt eksponeringsreduserende tiltak.

STAMIS FORSKNING PÅ GRØNNE JOBBER

Når vi forsker på grønne jobber, ser vi på arbeidsmiljøet. Dette forskes på ut fra den eksponering arbeidstakerne kan være utsatt for og hvilke helseeffekter denne kan ha. Vi undersøker ofte også hvilke virkningsmekanismer disse stoffene har i kroppen. Vi ser at mange av de grønne jobbene kan ha eksponeringer for klassiske agens gjennom arbeidsatmosfæren, bare i nye industrielle konstellasjoner, men også av nye typer agens. Det gjenstår å undersøke hvilke mulige effekter disse kan ha. Ved fremveksten av en ny grønn industri og nye grønne jobber må også arbeidsmiljøet til arbeidstakerne sikres. STAMIs forskning på eksponering og effekt bidrar til en stor kunnskapsoverføring til framvoksende sektorer. Et godt samarbeid med partene i arbeidslivet og myndighetene, samt en tett dialog med bransjenes ulike representanter, sikrer også at instituttet er tidlig ute og gjennomfører gode prosjekter som bidrar til kunnskap. Dette gir gode muligheter for påfølgende forebyggende tiltak, der hvor det skulle vise seg være ønskelig eller nødvendig.

Få nyhetsbrev
Lukk