Hjem Nyheter Hva gjør norske bedriftsleger?

Hva gjør norske bedriftsleger?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge dekker om lag 30.000 virksomheter med til sammen om lag 1,4 millioner arbeidstakere. I BHT arbeider det om lag 3000 som produserer om lag 2500 årsverk, herav om lag 300 legeårsverk.

Mange BHT har problemer med å rekruttere leger til BHT. Bruken av legeressursene er derfor av betydelig interesse, og for å få svar på dette, spurte Norsk arbeidsmedisinsk forening sine medlemmer om hvilke oppgaver bedriftslegene utførte.

Individ- og grupperettet arbeid

Bedriftslegene bruker mesteparten av tiden sin til individrettet arbeid som helsekontroller/rådgivning (35 %), IA-arbeid (18 %), helse- og livsstil (6 %) og ikke yrkesrelaterte konsultasjoner (5 %). Av grupperettede aktiviteter kan nevnes arbeidsmiljøkartlegging (12 %), undervisning (6 %), planlegging/endring av arbeidsplasser (3 %) og annet (15 %).

Helsekontroller og miljøarbeid

Omfanget av ikke yrkesrelaterte konsultasjoner har gått sterkt tilbake siden 1993, trolig grunnet fastlegeordningen. Omfanget av helsekontroller/ rådgivning og IA-arbeid har økt tilsvarende.

Bedriftsleger i fellesordninger brukte mer av tiden sin på helsekontroller enn i egenordninger. Ellers var forskjellene i tidsbruk mellom egenordninger og fellesordninger små

Bedriftslegenes oppgaver er sterkt lovregulert, og tidsbruken er preget av dette. I undersøkelsen kommer det fram at bedriftslegene selv synes de bruker for mye tid på helsekontroller. De ønsker mer vekt på miljøarbeid.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk