Forskning

Forskningsområder

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttets forskning er både tverrfaglig og flerfaglig.

På STAMI forsker vi på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse, og forsøker å avdekke hvilke og hvorvidt sider ved arbeidsplassen og jobben man utfører kan gi arbeidstakere plager eller gjøre dem syke – både på kort og lang sikt.

Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. STAMI er engasjert i godt over 70 forskingsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år, utredninger og kortere studier med et mer praktisk utgangspunkt. Foruten tematisert forskning, er våre forskningsprosjekt oftest å gjenfinne innenfor forskningsområdene fysisk arbeidsmiljø, mekanisk og ergonomisk arbeidsmiljø, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  Eksponering for kjemikalier og biologiske agens forekommer de fleste steder i arbeidslivet, men det er stor variasjon mellom næringene og yrkesgruppene med hensyn til omfanget av og typen kjemisk eksponering. STAMI arbeider blant annet med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere.

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

  Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive. Oppdatert kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn på helse og sikkerhet på arbeidsplassen er nødvendig, og gir et godt utgangspunkt for arbeidet med å skape et helsebringende arbeidsliv. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

 • Mekanisk/ergonomisk arbeidsmiljø

  Mekaniske eksponeringer slik som manuell håndtering av utstyr, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til muskelskjelettlidelser, smerter og det mekaniske og ergonomiske arbeidsmiljøet.

 • Fysisk arbeidsmiljø

  Det fysiske arbeidsmiljøet handler både om de fysiske rammene rundt ditt arbeid og hvordan disse fungerer i hverdagen. Når STAMI forsker på det fysiske arbeidsmiljøet, ser vi på arbeidsmiljøfaktorer som støy, vibrasjoner, inneklima, ugunstige temperaturer som varme eller kulde, lysforhold og stråling.

 • Epidemiologi og samfunnsforhold

  Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, samt studiet av årsaker til sykdom og død. Et hovedmål for epidemiologisk forskning er å finne årsakssammenhenger, og på STAMI jobber vi med kartlegging av mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom.

Gå videre til

Få nyhetsbrev
Lukk