Forskning og forskningsområder

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og helse. STAMIs forskning bidrar til å skape kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for helse og jobbengasjement, og hvilke forhold på arbeidsplassen som kan gi helseutfordringer, arbeidsrelatert sykefravær og uførhet blant arbeidstakere.

Fakta om forskningen

  • STAMI skaper kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer av betydning for helse og jobbengasjement, og faktorer som bidrar til helseutfordringer, arbeidsrelatert sykefravær og uførhet.
  • Vi søker å avdekke eksponeringsforhold, underliggende mekanismer og årsakssammenhenger, og bidrar med kunnskap om forebyggende tiltak.
  • Områdene som forskes på kan deles inn i psykososiale og organisatoriske forhold, fysiske (inkludert mekaniske) forhold og kjemiske og biologiske forhold.
  • I 2019 publiserte vi 83 vitenskapelige publikasjoner.
  • I 2019 var vi involvert i nær 70 forskningsprosjekter.

Gå videre til

bilde av vitenskapelig etablerte sammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og potensielle helseeffekter.

På STAMI forsker vi på sammenhengen mellom det vi blir utsatt for på jobb, altså eksponeringer i arbeidsmiljøet, og hvordan disse påvirker oss; hvilke potensielle helseeffekter eksponeringene kan ha. Dette er en illustrasjon over sammenhenger som er vitenskapelig etablert.

Få nyhetsbrev
Lukk