Nyhet

Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.

Studien er utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og forskere har kartlagt forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt undersøkt hvilke jobbrelaterte eksponeringer som er forbundet mer risikofylt alkoholbruk.

Resultatene fra undersøkelsen viste at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker 4,28 enheter mer alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke. Menn rapporterte høyere forbruk enn kvinner.

Risikofylt alkoholforbruk

Med utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjons kriterier for risikofylt alkoholbruk (forbruk på mer enn 14 enheter for kvinner og mer enn 21 enheter for menn i uken) rapporterte 2,6 prosent av mannlige arbeidstakere og 2 prosent av kvinnelige arbeidstakere et risikofylt alkoholbruk.

Kun 0,1 prosent av deltakerne i studien rapporterte episoder hvor de hadde drukket alkohol før arbeidsdagen startet og 0,4 prosent rapporterte episoder hvor de hadde drukket alkohol i løpet av arbeidsdagen. Alkoholforbruk økte med alder, men var ikke forbundet med sivil status, utdanningsnivå, arbeidstidsordning eller lederansvar.

Økt risiko ved eksponering for mobbing og høye jobbkrav

Personer som opplevde høye jobbkrav og eksponering for mobbing hadde høyere sannsynlighet for et risikofylt drikkemønster.

Utover at jobbkrav og mobbing er forbundet med risikofylt alkoholbruk, synes det ikke som om det er særlige sammenhenger mellom eksponeringer i jobben og alkoholinntak blant norske arbeidstakere.

Undersøkelsen ble gjennomført i et tilfeldig utvalg av 1608 norske arbeidstakere i 2015, og alkoholbruk ble undersøkt med en selvrapporteringsmetode hvilket innebærer at deltakerne selv oppga omtrentlig alkoholinntak i løpet av en vanlig arbeidsuke, inkludert fritid.

Lavt alkoholforbruk blant norske arbeidstakere

Forutsatt at selvrapportert alkoholforbruk gir et riktig bilde av drikkemønster viser studien at norske arbeidstakere har et lavt alkoholforbruk og at det relativt er få som har et problematisk drikkemønster,

Funnene er ikke overraskende, men likevel gledelige da de viser liten sammenheng mellom arbeid og alkoholforbruk. Samtidig skal vi ta signalet om økt risiko knyttet til jobbkrav, og spesielt mobbing på alvor, sier Morten Birkeland Nielsen, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, som har vært med på å utarbeide studien.

Se originalartikkelen her (abstract)

Alcohol Use and Psychosocial Stressors in the Norwegian Workforce

 

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Får vi feedback om arbeidet?

  KRONIKK / Å få tilbakemeldinger om arbeidet man utfører, er sentralt for jobbmotivasjon – og kanskje også for helsen. Helsevesenet, og ledere innen alle sektorer, må spørre seg om ansatte får optimal feedback om jobben sin.

 • Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

  Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en ny doktorgrad ved STAMI har Jolien Vleeshouwers undersøkt hvordan en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer, plager med søvn og muskelskjelettsmerter over tid henger sammen.

 • Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges

  Stadig flere arbeidstakere jobber direkte med mennesker. Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter krever at arbeidstaker må regulere egne følelser og følelsesuttrykk, noe som kan føre til utmattelse og sykefravær. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, i mindre grad blir utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb.

 • Beskyttende faktorer i arbeidsmiljøet

  Er din arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima har du mindre sannsynlighet for å utvikle muskelskjelettplager, viser ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskere har studert forskjellige typer psykososiale arbeidssituasjoner for å se på mulige sammenhenger med muskelskjelettplager.

 • Rus, avhengighetsproblematikk og arbeid

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det er antatt at overdreven alkoholbruk i arbeidsstyrken kan svekke arbeidstakernes helse og produktivitet gjennom dårligere utførelse av arbeidsoppgaver, ulykker og skader, lavere tilstedeværelse på arbeidsplassen og høy turnover.

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».