Filmer

Sementstøveksponering og lungefunksjon

På dette  frokostseminaret presenterer STAMI ny kunnskap om risiko ved inhalasjon av sementstøv. I et internasjonalt prosjekt har STAMI undersøkt nivå av sementstøv i arbeidsatmosfæren på mange ulike sementfabrikker i Europa og Asia, og har funnet at økende eksponering for sementstøv gir risiko for redusert lungefunksjon hos arbeiderne på lang sikt. Disse funnene har betydning for ansatte i andre bransjer med høy eksponering for støv, som hos tunnelarbeidere og i bygg- og anleggsbransjen.

Sementstøv har til nå vært  regulert sammen med annet støv som ”generende støv” og følger grenseverdiene for det. Et forskningsprosjekt på STAMI har funnet at en økende eksponering for sementstøv gir økende risiko for redusert lungevolum over tid, og at denne effekten kan sees på eksponeringsnivåer lavere enn dagens grenseverdier.  Dette kan ha betydning for hvilke forebyggende tiltak som bør settes inn. Det kan også ha relevans for andre bransjer med eksponering for sementstøv – som hos tunnelarbeidere og ansatte i bygg- og anleggsbransjen som arbeider med sement, selv om eksponeringsnivået er betydelig lavere i disse bransjene.

Funnene tyder på at dagens grenseverdier for sementstøveksponering bør vurderes på nytt. Bruk av verneutstyr er forebyggende, men er ikke tilstrekkelig til å hindre et nivå på støveksponering som fører til lungeforandringer, for også arbeidstakere som brukte verneutstyr viste tilsvarende endring i lungefunksjon. Derfor er det nødvendig å redusere støveksponeringen i fabrikker som har høye nivåer av støv i arbeidsatmosfæren, og i tillegg følge opp arbeidstakere i denne industrien for å kunne oppdage fall i lungefunksjon på et tidlig stadium.

Frokostseminaret er ved Karl-Christian Nordby, som er prosjektleder for studien og avdelingsdirektør ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk