Nyhet

Fakta fra STAMI - Konflikter på arbeidsplassen

Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede, mens om lag syv prosent opplever konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen. Nærmere nitten prosent opplever dette med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen.

Konflikter generelt ser ut til å være noe mer utbredt blant kvinner enn menn, og med unntak av konflikter med kunder, klienter ol så er konflikter mindre utbredt i den yngste aldersgruppen (17-24 år), sammenliknet med øvrige aldersgrupper.

Spørsmålene som ligger bak tallene berører hvorvidt en ofte, av og til, sjelden eller aldri opplever å være involvert i ubehagelige konflikter med overordnede eller arbeidskolleger på arbeidsplassen, eller med klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen.

Konflikt med overordnede

Om lag ni prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 223 000 yrkesaktive, opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede. Det er ikke noe entydig mønster i hvilke yrkesgrupper som i størst grad rapporterer konflikter med overordnede og slike konflikter ser ut til å forekomme i flere ulike yrkesgrupper, men er mest utbredt blant fysioterapeuter, elektrikere, vernepleiere/sosialarbeidere, metallarbeidere, i kommunikasjonsyrker, i sjåføryrker og blant leger.

Konflikt med kolleger

Om lag 7 prosent, tilsvarende 177 500 yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen. Yrkesgruppene som i størst grad rapporterer slike konflikter er leder innenfor utdanning og helse, førskolelærere, vernepleier/sosialarbeider, leder, tjenesteyting, kokk, kjøkkenassistent og leder, andre sektorer.

Flere av yrkesgruppene der rundt en av ti opplever slike konflikter er yrker med lederansvar på mellomledernivå. En mellomleder har krav til arbeidsutførelsen fra sin overordnede, og må videreformidle krav og beslutninger til kollegaer. Dette kan gi grobunn for konflikter, men også rollekonflikter.

Rollekonflikt

Flere av yrkesgruppene som opplever konflikter mellom kollegaer er og blant de yrkesgruppene som rapporterer høyere enn gjennomsnittet på rollekonflikter i arbeidet. En rollekonflikt kjennetegnes av motstridende krav eller forespørsler i jobben, og det å måtte prioritere mellom ulike krav i arbeidet, samt manglende ressurser til å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Flere vitenskapelige studier har identifisert rollekonflikt som en risikofaktor for muskel- og skjelettplager i nakke og rygg, hodepine og mentale helseplager. Fysiske og mentale helseplager kan igjen føre til sykefravær, og rollekonflikt har blitt identifisert som en risikofaktor for sykefravær (40 dager +) i den norske yrkespopulasjonen, noe som samsvarer godt med liknende studier av sykefravær i den danske yrkespopulasjonen.

Konflikt med kunder, klienter, elever eller andre

Nærmere 19 prosent, om lag 480 000 yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen. Yrkesgruppene der mer enn tre av ti rapporterer denne typen konflikter er politi/vakt, vernepleier/sosialarbeider, servitøryrker, sykepleier og pleie og omsorgsarbeider.

Ubehagelige konflikter ser ut til å være nært knyttet til vold og trusler om vold og med unntak av butikkmedarbeidere er de nevnte yrkesgruppene blant de mest utsatte for vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske skader, eller trusler om slike.

Vitenskapelige studier har identifisert at yrkesaktive som opplever vold og trusler om vold har høyere risiko for muskel- og skjelettplager, mentale helseplager og slike plager fører ofte til langvarige sykefravær. I en studie av helse og sosialarbeidere i Norge ble det beregnet at et sykefraværsnivå på 21 dager eller mer kan reduseres med inntil 13 prosent ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

Dataene er hentet fra SSB, levekårsundersøkelsen 2013.

Les mer

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

 • Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

  Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Vi er gode på arbeidsmiljø i Norge. 9 av 10 trives på jobb, og norske arbeidstakere er blant dem i Europa som er aller mest fornøyd. Med andre ord er det norske arbeidsmiljøet i verdenstoppen, mye takket være et godt rammeverk og det gode partssamarbeidet. Men selv om man er god er det mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  I 2018 har arbeidsmiljø blitt satt tydelig på agendaen i det offentlige ordskiftet. Aktørene på arbeidsmiljøområdet, med STAMI som en av de mest toneangivende, har lykkes med nå frem med budskapet om at arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for fremtidig norsk velferd og konkurransekraft.

 • Se vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

 • Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

  I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte verdenstoppen både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig finnes det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

Få nyhetsbrev
Lukk