Nyhet

Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dette er en viktig indikator for risikonivået i arbeidslivet. I et langsiktig perspektiv, dvs. hvis vi ser flere tiår tilbake, har det vært en klar nedgang i arbeidsskadedødsfall.

Siden årtusenskiftet har imidlertid nivået vært relativt stabilt, med enkelte svingninger fra år til år. Tallet har i denne perioden stort sett ligget i området mellom 50 og 65. I 2015 var det nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg.

Risikoen for arbeidsskadedødsfall varierer betydelig mellom næringene

Innenfor fiskerinæringen er risikoen mer enn femten ganger høyere enn gjennomsnittet. Dødsrisikoen er relativt høy også innenfor jordbruk/skogbruk, og deretter følger skipsfart, transport/lagring, kraft- og vannforsyning samt bygg og anlegg. Statistikken viser også at det er nesten bare menn som omkommer i arbeidsulykker, og det er en overhyppighet blant utenlandske arbeidstakere.

Figurene viser forekomst av arbeidsskadedødsfall de siste årene. Antallet varierer litt fra år til år, men ligger stort sett i området mellom 50 og 65. I 2015 var tallet imidlertid nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg. I 2011 hadde 11 av dødsfallene tilknytning til terrorhandlingene 22. juli. Klikk på bildet for mer informasjon om grafen.


Mest ulykker i bygg og anlegg, industri, landbruk og transport

Arbeidstilsynet har utført analyser av arbeidsskadedødsfallene i de fire næringene med flest antall dødsfall innenfor eget tilsynsområde (bygg og anlegg, industri, landbruk og transport). Disse analysene viser at «avvikssituasjoner» som vedlikeholdsarbeid, feilsøking, reparasjon og liknende er involvert i en stor andel av ulykkene.

Slike arbeidsoperasjoner gjøres mer sjelden, ofte av personer som ikke jobber med den spesifikke maskinen eller utstyret til vanlig, og slike arbeidsoperasjoner er oftest avgrenset i tid. Mange ulykker både i industri og jordbruk skjer i forbindelse med slikt arbeid. Også innenfor bygg og anlegg skjer flere ulykker som følge av avvik fra planen, ved at man må gjøre noe ekstra eller gjøre ting på en annen måte enn planlagt. Kjøretøy er også involvert i mange arbeidsskadedødsfall i alle disse næringene.

Bedre risikovurdering og fokus på avvik

Store kjøretøy er involvert i nesten alle anleggsulykkene, og andelen er stor også i transport og i jordbruk. Analysene viser videre at det ofte er menneskelige feil blant de utløsende årsaksforholdene. De bakenforliggende årsakene er imidlertid i hovedsak organisatoriske og tekniske. Mangelfull/manglende risikovurdering/planlegging og manglende barrierer er forhold som utpeker seg i flere næringer. Større fokus på barrierer og barrierestyring, bedre risikovurderinger og mer fokus på avvikssituasjoner er forhold som trekkes frem for å redusere risikoen for arbeidsskadedødsfall.

Les mer

Andre artikler knyttet til Ulykker og skader

 • Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb

  En ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI har sett på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Rapporten viser blant annet at innvandrere i håndverksyrker oftere blir skadet på jobb.

 • Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

 • STAMI-TV: Unge arbeidstakeres helse og sikkerhet

  Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall. Hva er de viktigste årsakene til ulykker, redusert arbeidshelse og lav yrkesdeltakelse blant unge arbeidstakere i dag, og hva som kan gjøre for å forbedre de unges arbeidsvilkår? Foredragsholder er Therese Hanvold ved STAMI, og frokostseminaret ble avholdt 27. oktober.

 • Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

  Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

 • Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhet på arbeidsplassen?

  Ledelse er ansett som den enkeltfaktor som har størst betydning for sikkerhet, og det foreligger derfor en rekke vitenskapelige studier som har undersøkt sammenhenger mellom ulike former for ledelse og ansattes vurdering av sikkerhet. Har dette begrenset vår forståelse av ledelse og sikkerhet?

 • 12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år

  Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene har gjennomsnittlig 12 arbeidstakere i bygg- og anlegg mistet livet hvert år.

Få nyhetsbrev
Lukk