Nyhet

Fakta fra STAMI - Arbeidsmiljø og psykiske plager

Nasjonale tall viser at om lag 15 prosent av alle yrkesaktive oppgir psykiske plager i løpet av siste måned, noe som tilsvarer i overkant av 380 000 personer. Forekomsten av psykiske plager blant yrkesaktive har vært stabil de to siste tiårene. Psykiske plager oppgis å være mest utbredt blant yrkesaktive med lav utdanning og er mer utbredt blant kvinner enn menn.

Psykiske plager er definert som litt eller mer plaget grunnet nedtrykthet, depresjon og/eller nervøsitet, angst eller rastløshet.

– Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad dette tallet avspeiler faktiske årsakssammenhenger, sier Håkon A. Johannessen, forsker ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI.

–Det vi imidlertid vet fra både internasjonal og norsk forskning er at ugunstige egenskaper ved det psykososiale arbeidsmiljøet gir økt risiko for å utvikle psykiske plager.

Yrke og psykiske plager

Andelen som oppgir psykiske plager varierer fra i overkant av fem prosent til i overkant av 30 prosent avhengig av yrkeskategori. Høyest nivå ser vi blant profesjonelle kunstnere. Andre yrkesgrupper med høy totalforekomst av plager ser vi i gruppene: barnehage-/skoleassistent, pleie- og omsorgsarbeider, sjåføryrker, butikkmedarbeidere, kokk-/kjøkkenassistent og renholdere. I flere av de samme yrkesgruppene ser vi at det er en relativt stor andel som også rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes jobben.

 

Andel som er rammet av psykiske plager, etter yrke.

Psykisk helse og yrkesdeltakelse

Psykisk helse har stor betydning for yrkesdeltakelse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. I 2012 utgjorde personer med psykiske lidelser 28 prosent av alle nye mottakere av uførepensjon, og 20 prosent av alt legemeldt sykefravær i 2014 skyldtes psykiske lidelser (NAV). Blant yrkesaktive med psykiske plager har det blitt beregnet at om lag 1/4 av plagene kan tilskrives eksponering for potensielt helseskadelige psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet.

Johannessen understreker imidlertid at arbeid typisk har en god effekt på den psykiske helsen.

– Arbeidshelseforskning har stort sett undersøkt om forhold i arbeidet kan ha negative effekter på helse, men arbeid kan også være positivt for arbeidstakere ved å gi muligheter for utvikling og personlig vekst, sosialt samspill, identitetsdannelse og økonomisk trygghet. Som eksempel indikerer forskning at et godt psykososialt arbeidsmiljø kan virke beskyttende mot psykiske plager, og flere studier viser at det å gå arbeidsledig er forbundet med en økt risiko for psykiske plager, mens den psykiske helsen ofte bedres ved tilbakekomst til arbeidslivet.

Les mer

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

 • Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

  Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i en lederartikkel.

 • Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

 • Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

  I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte verdenstoppen både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig finnes det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

Få nyhetsbrev
Lukk