Hjem Nyheter Er hudsykdom et problem for norske arbeid[...]

Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, kan forårsake hudplager og sykdom.

Slike eksponeringer kan være hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, metaller, løsemidler/avfettingsmidler, tørr luft, kulde, varme og mekanisk friksjon.  Hudplager og sykdom kan anses som arbeidsrelaterte når eksponeringen på jobb helt eller delvis er årsak til lidelsen eller forverrer en tilstand som er der uavhengig av arbeidet/før arbeidet. Ofte ser man i forbindelse med debut av slike plager at det er bedring i ferier og/eller helger, samt tilsvarende forverring når pasienten er i arbeid.

Hudsykdommer utgjør 1/3 av registrerte yrkessykdommer i Europa

Arbeidsrelaterte hudsykdommer representerer i Europa opptil 30 prosent av de registrerte yrkessykdommene. Det kroniske forløpet av denne type tilstander, som i hovedsak utgjør irritativ og allergisk kontaktdermatitt av hender, resulterer i uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av ressurskrevende medisinske utredninger, langtidssykefravær, tap av arbeidsevne og uførhet. Kostnadene er beregnet til å overstige fem milliarder euro per år i EU-området, gjennom tap av produktivitet.

Forekomsten av og årsakene til arbeidsrelatert hudsykdom i Norge har vært lite studert de siste 20 årene, men nylig norske publiserte studier fra STAMI og data fra forskjellige norske sykdomsregistre tyder på at arbeidsrelaterte hudsykdommer kan fortsatt være en utfordring for norske arbeidstakere, spesielt de som jobber i våte yrker og i offshore-bransjen.

Forebygging av arbeidsrelaterte hudplager

Forebygging av arbeidsrelaterte hudplager og sykdom er høyt prioritert av EU-kommisjonen og Verdens helseorganisasjon. Norge deltar aktivt i STANDERM (www.standerm.eu),  som er et europeisk forskningssamarbeid som har som mål å etablere felles standarder for primær, sekundær og tertiær forebygging av hudsykdommer

Arbeidsrelaterte hudplager og sykdommer kan forebygges og nylige publiserte studier fra STAMI bidrar til å identifisere kjemiske og fysiske risikofaktorer som har betydning for hudplager i den norske yrkesbefolkningen.

Få nyhetsbrev
Lukk