Nyhet

Engasjement for arbeidet gir bedre arbeidsevne

Engasjement for arbeidet har betydning i tilknytning til arbeidsevne – viser en ny doktorgradsavhandling som presenteres av Arbetshälsoinstitutet, det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Engasjement i sin jobb ytres i denne studien av brannmenn som følelsen av energi, hengivenhet og glede over å kunne gå opp i sin jobb. Arbeidsengasjement er en tilstand av aktiv oppfyllelse av følelser og motivasjon. Det har en selvstendig sammenheng med individets velferd, uavhengig av arbeidets krav og ressurser, og også uavhengig av individets egne ressurser og levevaner. Dette viser en oppfølgingsstudie over 13 år, utført på finske brannmenn.

Individ som er engasjerte i sine jobber, kjenner seg energiske og hengivne og nyter av å gå opp i sitt arbeid. Det ser ut til at dette også har stor betydning for arbeidsevnen. Motiverte og energiske arbeidstakere har det bedre og har en bedre arbeidsevne enn arbeidstakere som ikke er like engasjerte i sine arbeidsplasser.

God selvtillit og balanse mellom ressurser og krav i arbeidet fremmer også velferden på sikt.

Studien ble gjennomført over en periode på 13 år, fra 1996 til 2009. Den lange oppfølgingstiden ga en mulighet til åstudere hvordan de undersøkte faktorene påvirket velferden på lang sikt, og å granske velferd ut fra både positive og negative perspektiv. Positivt i form av arbeidsengasjement og tilfredshet med livet, samt negativt i form av smerte i bevegelsesapparatet og symptomer på depresjon.

– Resultatene viser at velferd påvirkes, ikke bare av ressurser tilgjengelige og krav til arbeidet, men også av ressursene hos individet selv, og at effektene er langsiktige. Resultatene tydet også på at enkelte individers velferd kan følge forskjellige utviklingsveier, melder den finske forskeren Auli Airilas.

Med en individsentrert forskning, er det mulig å identifisere arbeidstakergrupper med avvikende velferdsprofil. Slike grupper kan lett bli oversett, om en kun analyserer gjennomsnittsverdier for større populasjoner. Med en mer individsentrert ansats, er det også lettere å identifisere de individer som behøver ekstra mye støtte for sin velferd.

– God selvtillit er en faktor som predikerer sterkt arbeidsengasjement – også over 10 år. Samtidig er det viktig å notere seg at arbeidets velferd ikke kun påvirkes av individets personlighet, men også – og det i stor grad – av ressursene tilgjengelige i arbeidet, sier forskeren videre.

Arbeidsplassene kan gjøre mye for å øke arbeidsengasjementet

Gode relasjoner til kolleger, bra lederskap og høy egenkontroll er faktorer i arbiedsmiljøet som bidrar til å styrke arbeidsengasjement og gjennom det fremmer velferden i arbeidet.

Den gjennomførte studien, av brannmenns velferd i arbeidet, viser også at individuelle faktorer som god selvtillit, et optimistisk perspektiv på fremtiden og sunne levevaner, kan bidra til å skape en god velferd på arbeidet.

Ettersom bra arbeidsengasjement virker positivt inn på arbeidsevnen, og slik bidrar til å forlenge tiden i arbeidslivet, lønner det seg for arbeidsgiverne å satse på å styrke personalets arbeidsengasjement.Arbetshälsoinstitutet

Les mer om denne saken

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk