Nyhet

Eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død både i industri- og utviklingsland, og enkelte faktorer i arbeidsmiljøet kan være utslagsgivende. Flere befolkningsundersøkelser de senere årene har vist en øket risiko for hjerte- og karsykdom i forbindelse med høy utendørs luftforurensning.

Ultrafine partikler er en eksponeringsfaktor som kan være viktig i denne forbindelse. Ultrafine partikler har samme størrelse som nanopartikler, men forskjellen er at nanopartikler produseres med et formål, mens ultrafine partikler kun utgjør en uønsket forurensning.

Smelteverkarbeidere eksponeres i jobben

Arbeidstakere i enkelte yrker er som regel langt høyere eksponert for kjemiske forurensninger enn normalbefolkningen, og det er rimelig å forvente at sammenhengene mellom eksponering og effekt er tydeligere i yrkessammenheng. Arbeidstakere i norske smelteverk er eksponert for ultrafine partikler, som dannes i forbindelse med smelteprosesser. STAMI undersøker nå om disse arbeidstakerne har en økt risiko
for hjerte- og karsykdom som følge av denne eksponeringen. Tradisjonelt sett har slik eksponering vært assosiert med økt risiko for luftveislidelser og lungekreft, og en eventuell sammenheng også med hjerte- og karsykdom vil være helt ny kunnskap som vil kunne påvirke både grenseverdisetting og virkemidler for forebygging.

Støvnivå og ultrafine partikler

I prosjektet er det blitt gjennomført eksponeringsmålinger av støv i pustesonen til smeltverksarbeiderne, slik kan vi finne ut mer om både det generelle støvnivået og nivået av de aller minste ultrafine partiklene. Vi har funnet ut at ca. 15 prosent av støvmengden er ultrafine partikler. Vi har også gjennomført helseundersøkelser av smelteverksarbeiderne, for å kunne undersøke sammenhengen mellom eksponeringene og tidlige helsemarkører. Disse markørene kan si noe om potensiell risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. For å kunne studere disse effektene i relasjon til eksponeringen foretas undersøkelsene både på arbeidsdager med eksponering og på fridager uten eksponering.

Hvordan prosjektet utføres

I disse undersøkelsene benytter vi 24-timers EKG-målinger for å studere variabiliteten i hjerterytmen. Hjertet har en betydelig evne til å endre rytme etter kroppens behov, og redusert hjerterytmevariabilitet kan være et tegn på økt risiko for senere hjertesykdom. Cellelaget på innsiden av blodårene, endotelet, har en sentral rolle i et friskt hjer-
te-karsystem. Vi måler derfor også endotelfunksjonen med et spesialapparat ved hjelp av sensorer på fingertuppene. Endelig undersøker vi blodprøver for å undersøke betennelsesmarkører i blodet som har sammenheng med endotelfunksjon og blodproppdannelse.

– I løpet av 2016 vil vi se konturene av om eksponering for ultrafine partikler er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom, forteller prosjektleder Merete Drevvatne Bugge, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Det vil også fremover komme resultater fra et treningsmotiveringsprosjekt som så langt ser veldig spennende ut. På litt lengre sikt håper vi også å vite mer om hvorvidt lange arbeidsdager gir økt risiko for hjertesykdom.

 • Torsdag 21. april kl 09.00 er det frokostseminar på STAMI der temaet er arbeidsmiljørelatert hjerte- og karsykdom, og STAMIs forskning på området. Her kan du se det på web-tv.

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv og Hjerte- og karsykdommer

 • Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver

  Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne ha positiv innflytelse på hjerte- og karstatus hos veiarbeidere og kontoransatte innen veivedlikehold.

 • STAMI-TV: Arbeidsrelatert hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død verden over, både i industrialiserte land og i utviklingsland. På dette frokostseminaret ser overlege Merete Drevvatne Bugge ved STAMI på kjente og mindre kjente sammenhenger mellom yrkeseksponering og hjerte- og karsykdom. Frokostseminaret ble avholdt 21. april, og er nå tilgjengelig på web-tv.

 • Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

  I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom. 

 • Høge krav og låg kontroll i jobben gjev auka risiko for hjarte-karsjukdom

  Arbeidstakarar som både opplever høge psykologiske krav og har lite kontroll over eigen arbeidskvardag, har 23 prosent større risiko enn andre arbeidstakarar for å få ein hjarte-karsjukdom. Dette kjem fram i ei ny undersøking som er gjennomført av ei europeisk forskargruppe.

Få nyhetsbrev
Lukk