Nyhet

Doktorgrad ved STAMI

Palestinske sykepleiere har en krevende arbeidssituasjon. I sin avhandling «Workplace stress among nurses» har Yousef Mohammad Mustafa Jaradat kartlagt en rekke arbeidsrelaterte faktorer som kan påvirke sykepleiernes trivsel og derved også omsorgen for pasientene. Han forsvarer sin avhandling torsdag 1. juni.

Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid og psykisk helse, og å studere hvordan vold eller annen aggressiv atferd på arbeidsplassen påvirket sykepleiernes psykiske helse og trivsel. Siden det er en større andel mannlige sykepleiere i de Palestinske områdene enn i vestlige land (40% av sykepleiere er menn) kunne man også studere kjønnsforskjeller. Informasjon ble samlet inn ved hjelp spørreskjema.

Funnene i avhandlingen viste at roterende skiftarbeid var forbundet med dårligere psykisk helse og at denne sammenhengen var sterkere blant menn. Sykepleiere som jobbet skift rapporterte også at de ikke trivdes så godt på jobben. Mens kvinner med skiftarbeid rapporterte flere psykiske plager enn kvinner som jobbet dagskift, oppga menn med skiftarbeid at de var mindre tilfredse med jobben enn menn som jobbet på dagtid.

Mer enn én av fire sykepleiere (27 prosent) svarte at de hadde vært utsatt for ulike former for aggresjon på jobben. Hver fjerde (24 prosent) svarte at de hadde vært utsatt for verbal aggresjon; mens syv prosent sa at de hadde vært utsatt for mobbing og fem prosent sa at de hadde vært utsatt for fysisk aggresjon. De fleste tilfeller av fysisk aggresjon kom fra pasienter og deres familier, mens det var kolleger som i hovedsak sto for mobbing.

Sykepleiere som ble utsatt for verbal aggresjon hadde flere psykiske problemer. Sykepleiere som ble utsatt for mobbing, som ofte er forårsaket av kolleger, hadde lavere jobbtilfredshet.


Prøveforelesning:

Tid: Torsdag 1. juni kl. 10.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

Oppgitt emne: «How to measure stressful working conditions in nurses – an overview of available questionnaires, their validity and interrelations in the Palestinian»

Disputas:

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Workplace Stress Among Nurses Stressful working conditions, shift work, and workplace aggression among Nurses in Hebron District, West Bank, Palestine».

Tid: Torsdag 1. juni kl. 13.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

Omtale hos Universitetet i Oslo

 • M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Workplace Stress Among Nurses Stressful working conditions, shift work, and workplace aggression among Nurses in Hebron District, West Bank, Palestine».

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Arbeid med mennesker påvirker helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer brer seg i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

Få nyhetsbrev
Lukk