Nyhet

Doktorgrad ved STAMI: Psykososiale risikofaktorer og høyt sykefravær blant norske yrkesaktive

Hvilke psykososiale faktorer som er viktigst for sykefraværet i Norge er ikke tidligere studert i et populasjonsrepresentativt utvalg av norske yrkesaktive. I sin doktoravhandling har Cecilie Aagestad ved STAMI lagt særlig vekt på sykefravær og risikofaktorer blant kvinnelige ansatte i helse- og sosialyrker.

Legemeldt sykefravær er utbredt blant norske yrkesaktive. Tidligere studier har identifisert faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet med betydning for både muskelskjelett og mentale helseplager. Disse diagnosegruppene utgjør en stor del av det legemeldte sykefraværet, og fører ofte til langvarige sykefravær.

Hvilke psykososiale faktorer som er viktigst for sykefraværet i Norge er imidlertid ikke tidligere studert i et populasjonsrepresentativt utvalg av norske yrkesaktive. Cecilie Aagestad og medarbeidere har studert en rekke faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet både faktorer i tilknytning til Karasek sin jobb krav-jobb kontroll (-sosial støtte) modell som har dominert forskningen så langt, men også mindre studerte faktorer, som rollekonflikter, støttende lederskap og faktorer som er knyttet til å håndtere pasienter og klienter, som emosjonelle krav og vold og trusler om vold.

Forskerne fant at de mest robuste riskofaktorene for legemeldt sykefravær 40 dager eller mer i den generelle yrkespopulasjonen var høy rollekonflikt, lite støttende lederskap og høye emosjonelle krav. Disse faktorene bidrar til å forklare om lag 15 prosent av sykefraværet målt i studien.

Blant kvinner i helse og sosialyrker var den mest betydningsfulle risikofaktoren vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold forklarer om lag 13 prosent av det legemeldte sykefravær på 21 dager eller mer. Kvinner i helse- og sosialyrker har om lag 40 prosent høyere risiko for et legemeldt sykefravær av 21 dager eller mer, sammenliknet med kvinner i øvrig yrkespopulasjon.

Forskerne beregnet at om lag 70 prosent av den økte risikoen kan forklares av psykososiale og mekaniske (ergonomiske) risikofaktorer. De mest betydningsfulle faktorene var høye emosjonelle krav, vold og trusler om vold, og løft i ubekvem stilling. Disse faktorene i tillegg til lite støttende lederskap og høy rollekonflikt er potensielt forebyggbare og viktig i prioriteringen i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.Prøveforelesning:

Tid: Fredag 27. januar 2017 kl. 10:15
Sted: Auditoriet ved STAMI, Gydas vei 8

Oppgitt emne: «Theories  and models explaining the relationships between psychosocial and organizational work factors, illness and disease, and sick leave.»

Disputas:

M.Sc. Cecilie Aagestad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Psychosocial risk factors for long-term sick leave- a prospective study of the Norwegian working population. With a special emphasis on female health and social workers»

Tid: Fredag 27. januar 2017 kl. 13:15
Sted: Auditoriet ved STAMI, Gydas vei 8

Omtale hos UIO

 • M.Sc. Cecilie Aagestad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Psychosocial risk factors for long-term sick leave- a prospective study of the Norwegian working population. With a special emphasis on female health and social workers.

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk