Nyhet

Disputas ved STAMI

Maysaa Nemer disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) med avhandlingen “Chemical Exposure and Respiratory Health among Female Hairdressers in Palestine,” torsdag 22 oktober 2015, i STAMIs auditorium.

 • Kl. 10:15: Prøveforelesning: “Occupational obstructive diseases in Palestine: occurrence, risk factors and prevention”. Sted: Auditoriet STAMI.
 • Kl 13:15: Disputas. Sted: Auditoriet STAMI.

Maysa Nemer har en bachelorgrad i biologi og Master i International Community Health. Forskningssjef Marit Skogstad ved STAMI var hovedveilder til hennes Ph.D prosjekt

Omtale hos UiO, institutt for helse og samfunn

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv og Luftveislidelser

 • STAMI er på banen

  Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. STAMI er med på ferden gjennom fjellet og forsker på helsen til tunnelarbeiderne underveis.

 • Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

  Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

 • Arbeidsrelatert eksponering for luftbåren forurensning offshore

  Oljeboring har en drevet med i mer enn 150 år, og i dag er flere enn 3500 oljerigger i virksomhet over hele verden. I en nylig studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere sett på luftkonsentrasjoner av oljebaserte borevæsker (mud) i forbindelse med boring etter olje og gass. Forskerne fant borevæske i arbeidsatmosfæren, både ved innendørs og utendørs arbeidsoperasjoner.

 • Hvor grønt er grønt?

  I et globalt perspektiv vokser den grønne sektoren med grønne arbeidsplasser knyttet til miljøvennlige løsninger, fornybar energi, gjenvinning og rensing samt jobber med økt energieffektivitet. Jobber som kan bidra til å bevare miljøet og som arbeider for økt bærekraft.

 • Eksponering for luftforurensninger ved moderne tunneldrift og reduksjon i lungefunksjon hos tunnelarbeidere

  Resultatene fra en ny undersøkelse ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det fremdeles er store forskjeller i eksponeringsnivå mellom ulike jobbgrupper i tunnel. Sjaktborere er høyest eksponert for alle målte luftforurensninger sammenliknet med de andre jobbgruppene. Tiltak bør iverksettes for å redusere luftkonsentrasjonene av aerosoler og gasser ved sjaktboring.

 • Ny STAMI-rapport: Støveksponering ved bergboring i dagen

  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø ved bergboring utendørs. Målet med denne undersøkelsen var å kartlegge personlig eksponering for aerosoler og gasser ved bergboring ved bruk av tre ulike borerigger i vinter- og sommer sesong, samt å studere fordelingen av inhalerbar-, torakal- og respirabel aerosolfraksjon i luften rundt boreriggen.

Få nyhetsbrev
Lukk