Hjem Nyheter Den gode leder – født sånn, eller blitt sånn?

Den gode leder – født sånn, eller blitt sånn?

Sanne personavhengige lederegenskaper er det vanskelig å definere tilstrekkelig. Det har vært forsøkt gjennom mange forskjellige ledelsesteorier og modeller. Derimot er det kanskje lettere å begrunne hva som fremmer læring av ledelse?

Et slikt syn baserer seg blant annet på en stor litteraturstudie om ledelse gjort av den amerikanske sosiologen Jay Conger og hans medarbeidere. De fant holdepunkt for fire tydelige trender om hvordan ledere utdannes:

  1. Å lære om ulike ledelsesteorier, og ut i fra disse ta i bruk utvalgte ledelsesmetoder
  2. Å fokusere på personlig utvikling og bli mer bevisst egen atferd
  3. Å øke evnen til bedre sosialt samspill og kommunikasjon gjennom praktiske øvelser
  4. Å utvikle den individuelle fagforståelsen i forhold til arbeidsområdet

Studien støtter synet på at ledelse kan læres, og den viser at hver trend kan fremme funksjonell læring om ledelse. Å velge et tilpasset innhold fra alle de fire trendene foreslås som et mulig veivalg i læring av ledelse.

For å gi en slik litteraturgjennomgang en praktisk nytte, trengs en pedagogisk modell som bidrar til å formidle innholdet .   Etter ide fra STAMIs søsterinstitutt i Danmark, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har vi valgt å bruke en modell der vi operasjonaliserer de fire trendene fra studien til håndterbare begrep som kan brukes i undervisning om ledelse:  1. Mangement, 2. Leadership, 3. People og 3. Knowledge.

Ved bruk i undervisning  må det vurderes hva som er et mest mulig relevant innhold  fra de fire trendene ut ifra målene for utdanningen. Kompetanseområdene kan  kortfattet betegnes slik:

  1. Management: En lederutdanning må gi nødvendig kunnskap om lover, økonomi, administrasjon, organisering, kontroll og rutiner. Dette er den formelle og funksjonelle organisasjonslogikken som knytter virksomheten opp til mål og overordnet hensikt.
  2. Leadership: En leder får  humankapitalen i virksomheten til å fungere og yte optimalt ved å  utvikle et godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Lederen er veiledende og lager tilpasninger, kommuniserer godt,  skaper funksjonelle samarbeidsformer,  gir  feedback  og fremmer  individuell motivasjon og ytelse.
  3. People: En leder evner å se ulike særpreg og behov hos medarbeiderne og vet at hver og en må behandles deretter for å få yte og fungere optimalt. Lederen blir flink med folk gjennom å utvise god selvinnsikt om virkning av egen atferd, er personlig trygg i sin rolle og viser interesse/empati for den enkelte medarbeider.
  4. Knowledge: En leder har tilstekkelig og aktuell kunnskap, både om arbeidet og konteksten det går inn i. Lederen kan sette kvalitetskrav til arbeidet, se hvor svakheter og styrke ligger og blir en pådriver for utvikling.

Spørsmålet om den gode leder er født slik eller har blitt slik, er vel ennå ikke besvart? Allikevel  mener vi at denne type læring om ledelse styrker det kompetansegrunnlaget som ledelse bygger på.

I STAMIs undervisningstilbud rettet mot ansatte, prosjektledere, ledere og annet personell i BHT, knyttes denne læringsmodellen opp mot ledelsesutvikling på flere nivåer samt også mot utvikling av team og samarbeid.

Få nyhetsbrev
Lukk