Nyhet

Cellulær respons etter eksponering for karbon-nanorør

Syntetiske karbon-nanorør utgjør en stor gruppe av nanomaterialer med utbredt industrielle applikasjoner. Noen av disse har vist seg å indusere betennelse i forsøksdyr og kan dermed potensielt utgjøre helserisiko etter eksponering gjennom både yrke og via forbruk.

Likheten av karbon-nanorørfibre og asbestfibre har også skapt bekymring om mulige negative helseeffekter. Effekten av eksponering for nanopartikler påvirkes av proteiner som er involvert i betennelsesresponser.

Betennelsesresponser etter eksponering for nanopartikler
En rekke proteiner involvert i betennelsesresponser kan påvirke effekten av eksponering for nanopartikler. Et av disse er interleukin-1 (IL-1) proteinfamilien som spiller en sentral rolle i cellulære stress- og betennelsesresponser til nanopartikler, inkludert karbon-nanorør. I en studie publisert i tidsskriftet Cytokine har forskerne på STAMI undersøkt effekter av IL-1 i cellulære responser til karbon-nanorør. To typer flerveggede karbon-nanorør, en med lange og tykke fibre og en med korte og tynne fibre, ble sammenlignet med asbestfibre.

Ved eksponering av celler ble det funnet at oppregulering av betennelsesrelaterte cytokiner slik som TNF-α og IL-1 genutrykk ble påvirket og var avhengig av typen karbon-nanorør. Det ble også funnet at en rekke andre proteiner kjent som protein-kinaser ble aktivert og regulert forskjellig i forhold til type karbon-nanorør og tilstedeværelse av IL-1.

Helseeffekter etter eksponering for nano-karbonrør
Disse resultatene indikerer at egenskapene til karbon-nanorørene samt IL-1 proteinfamilien  bidrar til de cellulære og molekylære virkningene og at type karbon-nanorør kan spille en viktig rolle når det gjelder helseeffekter av disse fibrene.

Noen laboratorieforsøk utført i gnagere har vist at eksponering til karbon-nanorør kan medføre asbestlignende toksikologiske endringer slik som forhøyede akutte og kroniske betennelsesreaksjoner, fibrose (arrdannelse), svulstdannelse, samt endret gen og protein uttrykk.

 

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Nanomaterialer

  • Små partiklar – stor påverknad?

    Dei siste ti åra har nanoteknologien blitt stadig viktigare i Noreg. Vi har kunna følgje forskinga på og utviklinga av nanopartiklar og nye nanomaterial frå laboratoriebenken og ut i industriell produksjon. Både ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og mange av søsterinstitutta våre i Europa forskar ein no på helseeffektane av eksponering for nanopartiklar.

Få nyhetsbrev
Lukk