Nyhet

Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager

Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

Risikoen for sykemelding og uførhet er betraktelig høyere for de som har mange smerter samtidig. Det er derfor viktig å finne ut hvilke betingelser som kan ha betydning for om slike plager sprer seg til andre deler av kroppen – eller hvilke betingelser som kan fremme forbedring i form av reduksjon av antallet plager.

Hva gjør plagene verre – og hva kan føre til forbedring?

Forskerne fant at flere faktorer hang sammen med endring i antallet plager. Fem faktorer så ut til å både øke sannsynligheten for forverring – altså spredning av plager – og redusere sannsynligheten for forbedring – altså reduksjon av antall plager. Dette gjaldt for personer som opplevde høye nivåer av følelsesmessig utmattelse (i hvilken grad man føler seg både fysisk og følelsesmessig utslitt, regnes ofte som et aspekt av utbrenthet), psykiske plager (generelt høye nivåer av angst og depresjon), søvnproblemer (vanskelig for å sove og urolig søvn), tretthet og hodepine.

Andre faktorer så imidlertid ut til å henge sammen med enten forverring eller forbedring. Personer med høye nivåer av psykologisk velvære – altså de som opplevde å ha mye overskudd og sjelden følte seg nedstemt – opplevde sjeldnere at plagene spredte seg, men skilte seg ikke fra resten av utvalget når det gjaldt forbedring. På liknende vis så man at de som ofte følte seg rastløs eller opplevde intense smerter i nakken, skuldrene eller ryggen hadde sjeldnere opplevd forbedring, men at de ikke skilte seg fra resten av utvalget når det gjaldt forverring.

Lite tilfreds med jobben, mange plager

Tilfredshet med jobben var ikke forbundet med endring i antall smerteplager over de to årene undersøkelsen varte, men viste en sterk sammenheng med antallet plager i utgangspunktet. Med andre ord var det slik at arbeidstakere som var mindre tilfreds med jobben sin mye oftere også hadde mange plager.

– Vi kan imidlertid ikke si noe om hva dette skyldes, og det er ikke usannsynlig at arbeidstakere med mange plager også har en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon som en følge av plagene sine. Tidligere studier ved STAMI har undersøkt forholdet mellom jobbtilfredshet og hodepine og funnet støtte for en ond sirkel-prosess der lav jobbtilfredshet kan påvirke hodepine samtidig som det å være plaget med hodepine kan redusere jobbtilfredsheten, sier forsker Jan Olav Christensen ved STAMI.

Tidligere studier fra STAMI har pekt på en rekke faktorer i arbeidet som kan ha betydning for de fleste av de faktorene som i denne studien var forbundet med forløpet av antall smerteplager.

– Emosjonell utmattelse, psykiske plager, psykisk velvære, søvnproblemer og smerteintensitet i hode, nakke og rygg er alle faktorer som har vært satt i sammenheng med viktige arbeidsfaktorer som eksempelvis rollekonflikt og kontroll over avgjørelser. Det kan derfor tenkes at de faktorene som ble belyst i denne studien kan representere mellomliggende faktorer som forklarer hvorfor og hvordan forskjellige arbeidsfaktorer kan påvirke forløpet av smerteplager blant mange arbeidstakere, sier Christensen videre.

Om studien – undersøkelse i norske virksomheter

For å belyse dette analyserte forskere ved STAMI besvarelser fra 2989 arbeidstakere i norske virksomheter som hadde gjennomført medarbeiderundersøkelser. Arbeidstakerne ble spurt om sin opplevelse av en rekke psykologiske faktorer, både tilstander som følelsesmessig utmattelse, depresjon, angst og psykisk velvære, og faktorer som avhenger mer av personlighet, som tilbøyeligheten til å være optimist og å vurdere seg selv som i stand til å mestre utfordringer.

I tillegg ble arbeidstakerne spurt om tilfredshet med jobben, søvnproblemer, tretthet, hodepine og smerter i nakke, rygg, skuldre, armer og bein. Målet var å finne ut om noen av disse faktorene var forbundet med om arbeidstakerne rapporterte en endring i antallet smerteplager i løpet av de to årene – altså om man hadde flere eller færre plager ved undersøkelsens slutt enn ved begynnelsen.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager og Psykososiale forhold

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.

 • STAMI-TV: Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

  Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte? Se opptak av Arbeidstilsynets frokostseminar på STAMI tidligere denne uka.

 • Søvnproblemer blant yrkesaktive i Norge

  I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette utgjør 280 000 yrkesaktive. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at positive endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere nivået av søvnproblemer.

 • Doktorgrad ved STAMI

  Palestinske sykepleiere har en krevende arbeidssituasjon. I sin avhandling «Workplace stress among nurses» har Yousef Mohammad Mustafa Jaradat kartlagt en rekke arbeidsrelaterte faktorer som kan påvirke sykepleiernes trivsel og derved også omsorgen for pasientene. Han forsvarer sin avhandling torsdag 1. juni.