Nyhet

Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager

Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

Risikoen for sykemelding og uførhet er betraktelig høyere for de som har mange smerter samtidig. Det er derfor viktig å finne ut hvilke betingelser som kan ha betydning for om slike plager sprer seg til andre deler av kroppen – eller hvilke betingelser som kan fremme forbedring i form av reduksjon av antallet plager.

Hva gjør plagene verre – og hva kan føre til forbedring?

Forskerne fant at flere faktorer hang sammen med endring i antallet plager. Fem faktorer så ut til å både øke sannsynligheten for forverring – altså spredning av plager – og redusere sannsynligheten for forbedring – altså reduksjon av antall plager. Dette gjaldt for personer som opplevde høye nivåer av følelsesmessig utmattelse (i hvilken grad man føler seg både fysisk og følelsesmessig utslitt, regnes ofte som et aspekt av utbrenthet), psykiske plager (generelt høye nivåer av angst og depresjon), søvnproblemer (vanskelig for å sove og urolig søvn), tretthet og hodepine.

Andre faktorer så imidlertid ut til å henge sammen med enten forverring eller forbedring. Personer med høye nivåer av psykologisk velvære – altså de som opplevde å ha mye overskudd og sjelden følte seg nedstemt – opplevde sjeldnere at plagene spredte seg, men skilte seg ikke fra resten av utvalget når det gjaldt forbedring. På liknende vis så man at de som ofte følte seg rastløs eller opplevde intense smerter i nakken, skuldrene eller ryggen hadde sjeldnere opplevd forbedring, men at de ikke skilte seg fra resten av utvalget når det gjaldt forverring.

Lite tilfreds med jobben, mange plager

Tilfredshet med jobben var ikke forbundet med endring i antall smerteplager over de to årene undersøkelsen varte, men viste en sterk sammenheng med antallet plager i utgangspunktet. Med andre ord var det slik at arbeidstakere som var mindre tilfreds med jobben sin mye oftere også hadde mange plager.

– Vi kan imidlertid ikke si noe om hva dette skyldes, og det er ikke usannsynlig at arbeidstakere med mange plager også har en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon som en følge av plagene sine. Tidligere studier ved STAMI har undersøkt forholdet mellom jobbtilfredshet og hodepine og funnet støtte for en ond sirkel-prosess der lav jobbtilfredshet kan påvirke hodepine samtidig som det å være plaget med hodepine kan redusere jobbtilfredsheten, sier forsker Jan Olav Christensen ved STAMI.

Tidligere studier fra STAMI har pekt på en rekke faktorer i arbeidet som kan ha betydning for de fleste av de faktorene som i denne studien var forbundet med forløpet av antall smerteplager.

– Emosjonell utmattelse, psykiske plager, psykisk velvære, søvnproblemer og smerteintensitet i hode, nakke og rygg er alle faktorer som har vært satt i sammenheng med viktige arbeidsfaktorer som eksempelvis rollekonflikt og kontroll over avgjørelser. Det kan derfor tenkes at de faktorene som ble belyst i denne studien kan representere mellomliggende faktorer som forklarer hvorfor og hvordan forskjellige arbeidsfaktorer kan påvirke forløpet av smerteplager blant mange arbeidstakere, sier Christensen videre.

Om studien – undersøkelse i norske virksomheter

For å belyse dette analyserte forskere ved STAMI besvarelser fra 2989 arbeidstakere i norske virksomheter som hadde gjennomført medarbeiderundersøkelser. Arbeidstakerne ble spurt om sin opplevelse av en rekke psykologiske faktorer, både tilstander som følelsesmessig utmattelse, depresjon, angst og psykisk velvære, og faktorer som avhenger mer av personlighet, som tilbøyeligheten til å være optimist og å vurdere seg selv som i stand til å mestre utfordringer.

I tillegg ble arbeidstakerne spurt om tilfredshet med jobben, søvnproblemer, tretthet, hodepine og smerter i nakke, rygg, skuldre, armer og bein. Målet var å finne ut om noen av disse faktorene var forbundet med om arbeidstakerne rapporterte en endring i antallet smerteplager i løpet av de to årene – altså om man hadde flere eller færre plager ved undersøkelsens slutt enn ved begynnelsen.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager og Psykososiale forhold

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

  Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

  Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

 • Mobbing i arbeidslivet fra 1989 til i dag

  Mobbing er et betydelig problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. Går vi bare 30 år tilbake i tid, fantes det ikke vitenskapelig forskning på temaet. Siden da har mobbing i arbeidslivet som forskningsfelt vokst kraftig over hele verden. Likevel er det mangler i forskningen som kan bidra til at man kan håndtere problemene. I en nylig publisert artikkel fra STAMI har forskere forsøkt å oppsummere alt av eksisterende kunnskap om temaet, for å kunne presentere forslag til videre utvikling av forskningsfeltet.