Hjem Nyheter Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom. 

Nedsatt hørsel pga støy er den hyppigst meldte yrkessykdommen i Norge, men mye tyder på at dette problemet er avtagende. Støy kan imidlertid ha andre helseeffekter enn hørselstap, og i den aktuelle litteraturgjennomgangen har forskere ved STAMI sett nærmere på blodtrykk og andre hjerte- og karsykdommer.

All vitenskapelig produksjon på feltet siden 1999 ble gjennomgått med fokus på såkalte oppfølgingsstudier. I slike studier blir eksponeringsinformasjon samlet inn før sykdom eventuelt oppstår, for deretter over tid undersøke om forekomsten av sykdom er mest utbredt blant støyeksponerte. Denne systematiske litteraturgjennomgangen baserer seg på 12 slike studier og publiseres i disse dager.

– Sammenhengen mellom arbeidsrelatert støy og blodtrykksøkning har lenge vært diskutert, men for andre hjerte- og karsykdommer har dette vært mer usikkert. Dette er første gang sammenhengen mellom arbeidsrelatert støy og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom har blitt påvist i en systematisk litteraturgjennomgang, sier forsker Marit Skogstad fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Høyt blodtrykk

Særlig når støyen blir over 85dB finner man en sammenheng mellom arbeidsrelatert støy og høyt blodtrykk, men publiseringsbias kan ikke helt utelukkes. Dette betyr at det kan være en tendens til at bare undersøkelser som finner en sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk blir publisert mens studier som ikke finner slike sammenhenger ikke blir det.

Andre hjerte-og karsykdommer

Høyt blodtrykk kan være en forløper for andre hjerte-og karsykdommer slik som hjerteinfarkt og hjerneslag. Litteraturgjennomgangen avdekket også en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom ved støynivåer over 80dB i kombinasjon med impulsstøy. I enkelte av studiene varte denne effekten også inn i alderdommen. 

Økt dødelighet av hjerte-og karsykdom

I litteraturgjennomgangen fant forskerne også en sammenheng mellom økt dødelighet av hjerte- og karsykdom og arbeidsrelatert støy. Denne effekten var imidlertid svak, og flere av disse studiene hadde mangelfulle eksponeringsdata og andre metodeproblemer som gjør det vanskelig å konkludere.

– Vi finner en svak sammenheng mellom støy i arbeidslivet og dødelighet av hjerte- og karsykdom, en klarere sammenheng med støy og hjertesykdom og en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk. Vi så at sammenhengene var økende ved økende støynivåer. Dette tilsier at arbeidet med å forebygge støy på arbeidsplassen fremdeles er viktig – også av andre grunner enn å forebygge hørselstap, sier Marit Skogstad til slutt.

 

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk