Nyhet

Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i helse- og sosialyrker

En betydelig andel av den økte risikoen for legemeldt sykefravær (21 dager eller mer) blant kvinner i helse- og sosialyrker sammenliknet med kvinner i øvrig yrkespopulasjon, kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer. De mest betydningsfulle faktorene var vold og trusler om vold, emosjonelle krav og løft i ubekvem stilling.

I følge nasjonal statistikk er sykefraværet høyest i helse- og sosialsektoren. I flere yrkesgrupper i sektoren er kvinneandelen mellom 80 og 95 prosent. Kvinner er mer sykmeldt enn menn, og nettopp den høye kvinneandelen har blitt brukt som en forklaring på det høye sykefraværet i sektoren. I sykefraværsstatistikken fremkommer det videre at kvinner i denne sektoren har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet av kvinner i øvrig yrkespopulasjon.

I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) var formålet å studere hvor mye av den økte risikoen for legemeldt sykefravær blant kvinner i helse- og sosialyrker sammenliknet med øvrige kvinner, som kan forklares av faktorer i arbeidsmiljøet.

I alt 16 psykososiale og mekaniske (ergonomiske) faktorer ble studert, og i analysene ble det justert for alder, utdanningsnivå, tidligere høyt sykefravær og arbeidstid.

Arbeidsmiljøfaktorer forklarer høyere sykefravær

Resultatene fra STAMIs studie viser at risikoen for et legemeldt sykefravær i 21 dager eller mer, var 42 prosent høyere blant kvinner i helse- og sosialyrker enn blant øvrige kvinner. Resultatene viste videre at 70 prosent av den økte risikoen kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer.

De mest betydningsfulle faktorene var vold og trusler om vold, emosjonelle krav og løft i ubekvemme posisjoner. Psykososiale faktorer viste seg å være mer betydningsfulle enn mekaniske faktorer i å forklare den forhøyede risikoen for sykefraværet i helse og sosialyrker.

Helse- og sosialsektoren

Arbeidsmiljøet i helse og sosialyrker kjennetegnes av arbeidskrav knyttet til å håndtere pasienter, klienter og pårørende. I følge tall fra Faktaboken om arbeidsmiljø og –helse 2015 (STAMI/NOA), utsettes arbeidstakere i denne typen yrker for både psykososiale og mekaniske risikofaktorer i arbeidet.

Sammenliknet med hele yrkespopulasjonen er arbeidstakere i helse og sosial sektoren mer utsatt for høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll, høye emosjonelle krav, vold og trusler om vold og høy grad av rollekonflikt. I flere yrker i sektoren er også mekaniske faktorer som tunge løft og løft i ubekvem stilling utbredt.

Studien gir et viktig bidrag til hva som kan forklare det høye sykefraværet blant kvinnene i helse og sosialyrker, og studien viser at arbeidsmiljøet forklarer en stor del av den økte risikoen.

Identifisering av risikofaktorer i arbeidsmiljøet er viktig for inkludering og et målrettet forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

 • Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population

 • Faktabok om arbeidsmiljø og -helse 2015 - status og utviklingstrekk

Andre artikler knyttet til Sykefravær og Arbeidsmiljøfakta

 • Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

  Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik og med gode eksempler fra ulike virksomheter som jobber kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljø.

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

 • Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

  Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i en lederartikkel.

 • Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

Få nyhetsbrev
Lukk