Hjem Nyheter Arbeidshelsefeltet vert vurdert som særs [...]

Arbeidshelsefeltet vert vurdert som særs sterkt i oppfølgingsevalueringa frå Forskingsrådet

Oppfølgingsutvala karakteriserer forskinga på arbeidshelse som sterk til særs sterk etter den nasjonale evalueringa av biologisk, medisinsk og helsefagleg forsking.

Utvala peiker samstundes på feltet epidemiologi, som vert skildra som særs sterkt, med gode tilhøve for forsking på risikofaktorar og årsaker til helse og sjukdom. I evalueringa påpeiker ein vidare at arbeidshelseforskinga framleis bør ha fokus på fysiske arbeidsmiljøfaktorar.

Oppfølgingsutvala

Dei to oppfølgingsutvala – utvalet for biologiske fag og utvalet for humanmedisin og helsefag – leverte nyleg rapportane sine med prioriterte oppfølgingstiltak.

Dei to oppfølgingsrapportane til fagevalueringa som Forskingsrådet gjorde av biologisk, medisinsk og helsefagleg forsking i 2011, omfatta både UoH-sektoren (inklusive helseføretak) og instituttsektoren.

– Det er gledeleg at oppfølgingsutvalet har merka seg og valt å framheve ytterlegare den gode evalueringa som arbeidshelsefeltet, med STAMI som leiande aktør, fekk av det internasjonale evalueringspanelet. Vi er særs nøgde med at feltet vert trekt fram som internasjonalt leiande og eitt av dei framståande forskingsfelta i Noreg i konkurranse med all anna medisinsk-, helsefagleg- og biologisk forsking, seier direktør ved STAMI, professor Pål Molander.

Mange konkurransedyktige miljø i Noreg

Oppfølgingsevalueringa var sett saman av to ulike utval: Utvalet for humanmedisinske fag og helsefag, og Utvalet for biologiske fag.

Utvalet for humanmedisinske fag og helsefag omfatta odontologi, biomedisin, klinisk medisin og helsefag (inkl. psykologi) i UoH-, sjukehus- og instituttsektoren. Utvalet for biologiske fag omfatta naturvitskapelege forskingsmiljø i UoH- og instituttsektoren, medrekna forskingsmiljø innanfor veterinærfag og mattryggleik

I evalueringa konkluderer ein mellom anna med at utgangspunktet er godt, og at Noreg har mange konkurransedyktige miljø. Arbeidshelseforskinga vert her trekt fram som spesielt sterk. Utvalet peiker også på behovet for å styrkje og vidareutvikle gode forskargrupper.

Som eit av hovudfunna i vurderinga av samfunnsmedisin og helsefag i oppfølgingsrapporten, blir det trekt fram at arbeidshelseforskinga framleis bør vere konsentrert rundt fysiske arbeidsmiljøfaktorar.

– STAMI har bite seg merke i at oppfølgingsrapportane særleg framhevar fysiske arbeidsmiljøfaktorar som fokusområde. Det er viktig å førebyggje fysiske arbeidsmiljøutfordringar ved hjelp av kunnskapsbaserte verkemiddel. Dette gjeld anten det dreier seg om å bli utsett for støy, kjemiske eller biologiske eksponeringar, eller mekaniske eksponeringar som kan gi muskel- og skjelettplager. Når det gjeld dei forskingsstrategiske vala, er det viktig for STAMI å ha ei brei tilnærming som reflekterer breidda i arbeidsmiljøutfordringane vi står overfor i dag og i framtida, inkludert fysiske, psykososiale- og organisatoriske problemstillingar, seier direktør Molander vidare.

 

Omtale frå Forskingsrådet

Få nyhetsbrev
Lukk