Hjem Nyheter Muskel- og skjelettplager blant unge arbe[...]

Muskel- og skjelettplager blant unge arbeidstakere

I Norge er diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsmerter, -skader og -lidelser årsak til mer en 40 prosent av alle sykmeldinger og 30 prosent av all uførepensjon. Dette sammenfaller med en stadig økende forekomst av muskel- og skjelettplager blant unge voksne. Blant norsk ungdom rapporterer om lag halvparten av jentene og en tredjedel av guttene kroniske, uspesifikke muskel- og skjelettplager.

Den største byrden av muskel- og skjelettplager ligger hos middelaldrende og eldre arbeidstakere. Det kan derfor være vanskelig å forstå at faktorer som har betydning for utviklingen av slike plager i voksen alder, allerede kan ha blitt formet flere tiår tidligere.

Muskel- og skjelettplager kan oppstå i ung alder
Unge arbeidstakerne har vært i arbeidslivet kun kort tid og dermed har arbeidseksponeringen hatt begrenset varighet. De som har mye smerter i barndom og oppvekst, har i stor grad også smerter som voksne. Det har derfor vært diskutert om grunnlaget for muskelskjelettsmerter i voksenlivet legges allerede på et tidlig tidspunkt.

Blant norsk ungdom rapporterte om lag halvparten av jentene og en tredjedel av guttene kroniske, uspesifikke muskel- og skjelettsmerter.  Nakke- og skulderregionen var mest utsatt. I en ny studie av nyansatte arbeidstakere rapporterte 24 prosent skuldersmerter mens 15 prosent rapporterte om nyoppståtte skuldersmerter etter ett år. Resultater fra forskningsprosjekt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har tidligere vist at unge voksne som rapporterte nakke – og skulderplager i løpet av yrkesrettet videregående utdanning, hadde tre ganger så høy risiko for å ha plager etter at de gikk inn i arbeidslivet.

Risikofaktorer for muskel- og skjelettplager
Både mekaniske og psykososiale arbeidsfaktorer har vært knyttet til nakke- og skulderplager. Individuelle faktorer som fysisk kapasitet og kjønn kan også være av betydning. Studier på voksne arbeidstakere har vist at både mekanisk arbeidsbelastning og psykososiale faktorer på jobben kan øke risikoen for nakke- og skulderplager, men få studier har sett på risikofaktorene blant unge voksne i deres første år i arbeidslivet.

Ny studie
I en nylig publisert artikkel fra et forskningsprosjekt ved STAMI som studerer årsaker til muskel- og skjelettlidelser hos unge mennesker i overgangen fra yrkesfaglig utdanning og ut i arbeidslivet (MÅMS-prosjektet), har man nå undersøkt utviklingen av nakke og skuldersmerter. Den nye studien ved STAMI har sett på såkalte mekanisk eksponering og smerteopplevelse. Her er smerteopplevelsen selvrapportert.

I studien ønsket en også å identifisere arbeidsrelaterte og individuelle risikofaktorer for nakke og skuldersmerter. Hovedresultatene viste at de unge arbeidstakerne rapporterer relativt lite nakke- og skuldersmerter.

Resultatene viser allikevel en signifikant økning av nakke og skuldersmerter de første årene i arbeidslivet for denne gruppen med en økende tendens til å rapportere moderat/alvorlig smerte allerede i de første årene av yrkeslivet.

Artikkelen peker på selvrapportert mekanisk belastning som en risikofaktor også blant unge arbeidstakere som kommer fra yrkesfaglig utdanning, spesielt blant kvinner. Selvrapportert muskelspenning og bakgrunn ble funnet som de mest konsistente risikofaktorer for nakke- og skuldersmerter i denne gruppen av unge arbeidstakere.  Klinisk testet skulder-utholdenhet ble funnet som en beskyttende faktor for nakke- og skuldersmerter blant menn.

– Det vi så var at nakke- og skuldersmerter øker over tid i overgangen fra skole til arbeidsliv, og at vi finner en økning i smerterapportering de første årene av arbeidslivet kan bety at en bør ha økt oppmerksomhet på arbeidsmiljøet blant unge arbeidstakere. Både arbeidsrelaterte og individuelle faktorer er assosiert med smerteutviklingen selv om eksponeringsperioden for arbeidsrelaterte faktorer er relativt kort. I vår studie viser mekanisk arbeidsbelastning seg å være en mulig risikofaktor, noe som kan antyde et forebyggingspotensial spesielt innen manuelle yrker, sier Therese Hanvold, stipendiat ved STAMI.

FAKTA:

MÅMS-prosjektet ved STAMI
I et prosjekt ved STAMI ser vi nærmere på unge arbeidstakere og arbeidsrelatere risikofaktorer for muskel- og skjelettplager tidlig i yrkeslivet. Prosjektet har fulgt yrkesskoleelever fra 13 forskjellige videregående skoler i Oslo og omegn i overgangen fra skole til arbeidsliv. Formålet med prosjektet er å undersøke mekaniske/fysiske arbeidsbelastninger som risikofaktor for muskel- og skjelettplager for unge arbeidstakere, men siden deltagerne følges over tid kan man også si noe om hva man tar med seg inn i arbeidslivet av slike plager.

Bakgrunnsfaktorer
I vitenskaplige studier er det mange ulike faktorer som kan påvirke studien og analysen. En vanlig bakgrunnnsfaktorl er røyking.  Bakgrunnsfaktorer kan ha en effekt på det en målerog studerer, og må således tas inn i studien og justeres for; slik at en sikrer at de funn en får faktisk sier noe om forholdet mellom det en studerer og påvirkningen, og ikke om bakgrunnsfaktorene.

Forebyggende tiltak
Fokuset på unge arbeidstakere i det forebyggende og helsefremmende arbeidet er også sentralt. Unge arbeidstakere synes å være mer utsatt for skader og ulykker i arbeidslivet.  Aldersgruppen mellom 16-24 år angir også at de har tyngre fysisk arbeidsmiljø sammenliknet med eldre arbeidstakere.

– Når man ser at muskel- og skjelettplager er en stor bidragsyter når det gjelder sykefravær og uførhet, er det viktig å tenke forebygging. Andel eldre i arbeidslivet øker, og det er et stort behov for å holde så mange som mulig i arbeid til pensjonsalder. Det er derfor et viktig bidrag å begynne det forebyggende arbeidet når det gjelder muskel- og skjelettplager på et tidlig tidspunkt, kanskje allerede før unge trer inn i arbeidslivet, sier Bo Veiersted, forsker og lege ved STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk