Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Frokostseminar 27. oktober: Hvordan sikre unge arbeidstakeres helse og sikkerhet?

  Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall. På frokostseminaret på STAMI torsdag 27. oktober presenteres aktuell statistikk og vitenskapelig litteratur om unge arbeidstakeres arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Du vil lære om de viktigste årsakene til ulykker, redusert arbeidshelse og lav yrkesdeltakelse blant unge arbeidstakere i dag, og hva vi kan gjøre for å forbedre de unges arbeidsvilkår.

 • Frokostseminar 10. november: Omstilling og nedbemanning – konsekvenser for arbeidsmiljø og helse?

  Hva vet vi om mulige konsekvenser av omstillinger og nedbemanning for arbeidsmiljø og helse? Kartlegginger viser at flere faktorer knyttet til endringer, også mindre justeringer i arbeidsmiljøet, har betydning for opplevde helseplager. På frokostseminaret 10. november presenteres funn fra kartlegginger basert på selvrapporterte data samlet inn over flere år gjennom STAMIs prosjekt ”Den nye arbeidsplassen”.

 • Grunnkurs for BHT våren 2017

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT våren 2017. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin 2017 (januarkurset)

  STAMI inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin 25.–26. januar 2017. Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant, nødvendig og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Siste nyheter fra STAMI

 • Lege i spesialisering, midlertidig stilling for ett år

  Statens arbeidsmiljøinstitutt søker etter en engasjert lege til midlertidig stilling ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi. Stillingen er en utdanningsstilling for lege i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin.

 • Landskonferansen BHT 2016 - en oppsummering

  Landskonferansen BHT 2016 på Lillestrøm samlet 420 deltakere. Hovedsakelig kom disse fra bedriftshelsetjenestene rundt i Norge, men både Arbeidstilsynet, Arbeidslivssentrene og ulike utdanningsinstitusjoner var representert. 35 forelesere fra STAMI og relevante institusjoner i Danmark og Sverige presenterte forskningsbasert kunnskap på konferansen.

 • Midlertidig ansatte i Norge

  I Norge er det i internasjonal målestokk en liten andel av de yrkesaktive som er i midlertidige ansettelsesforhold. Vikariater utgjør den største gruppen av midlertidige ansettelser. Midlertidige ansettelser er mer vanlig blant kvinner enn blant menn og forekommer oftere i de yngste aldersgruppene. Omfanget av midlertidige ansettelser er mest utbredt i næringene helse- og sosialtjenester, overnattings- og serveringsvirksomhet og undervisning.

 • Ledig stilling: Postdoktor – to-årig midlertidig stilling

  Statens arbeidsmiljøinstitutt søker en postdoktor-kandidat til Avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi (APF). Postdoktor-kandidaten vil være tilknyttet forskningsgruppe for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (OPA) og arbeide i prosjektet ”The new workplace: work factors that determine absence and exit from working life. A prospective, full-panel longitudinal registry study”.

 • Langpendling og helseplager

  Mange yrkesaktive har lang reisevei til jobb, og pendlingen kan være en mental og fysisk belastning. I internasjonale studier har man tidligere sett en sammenheng mellom langpendling og helseplager. En ny studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NSB BHT og STAMI viser at langpendlere i jernbanesektoren rapporterte mer helseplager, som de relaterte til pendling, og generelt noe dårligere helse, enn kortpendlere.

 • Velkommen til den nasjonale IA-konferansen 2016

  Den nasjonale konferansen om inkluderende arbeidsliv 2016 går av stabelen 24. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen. Årets nasjonale IA-konferanse har valgt rammen underveisevaluering av IA-avtalen.

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter